18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
717
Identifikační číslo:717
Název projektuLikvidace záparů v zahrádkářské kolonii na západním břehu vodní nádrže Barbora v k.ú. Oldřichov u Duchcova
Termín zahájení stavby29. 10. 2008
Termín ukončení stavby25. 1. 2011
ŽadatelJeníkov
Schválení žádosti33. jednání meziresortní komise dne 4. 7. 2008
ProjektantBáňské projekty Teplice, a. s.
ZhotovitelHlavní báňská záchranná služba Most
Supervizor
Celkové náklady stavby2 208 640 Kč
Popis stavby
Lokalita se nachází v zahrádkářské kolonii v blízkosti bývalého hnědouhelného lomu, nyní vodní nádrže Barbora, a severně od tělesa bývalé železniční přeložky Chomutov - Podmokly na p.p.č. 150/17, 150/18, 150/19 a 157/7 v k.ú. Oldřichov u Duchcova. Zahrádkářská kolonie leží na rekultivovaném území po minulé hornické činnosti. Povrchový terén v této oblasti byl přetvořen v důsledku hlubinné těžby. Jeho jihovýchodní okraj leží při hranici vlivu důlní činnosti a severozápadní okraj v poklesové kotlině. Na rekultivaci byl použit materiál, který byl v té době neprodejný a byl relativně nejlevnější a nejdostupnější. V tomto případě se jednalo o směs uhelného mouru a drtě. Vlivem styku rozvolněné uhelné hmoty se vzdušným kyslíkem a vlivem akumulace tepla v hořlavé hmotě došlo k nastartování procesu samovznícení. V důsledku hoření uhelné hmoty pod úrovní terénu dochází přibližně od r. 2005 k výstupu kouřů k poklesům terénu nad vyhořelými ohnisky. Projekt řešil sanaci postiženého území ve společensky přijatelné variantě, tzn. bez totální likvidace stávajících objektů na povrchu při skrytí zeminy a odtěžení mourové deponie pod terénem ze zasaženého území. Podkladem pro sanační práce byl odborný báňský posudek a provedený geologický průzkum, který zpřesnil údajů o mocnosti mourové deponie pod povrchem. Po vytyčení sítě pro injektování do hořlavého materiálu v podorničním horizontu byly instalovány perforovaných sondy a následovala systematická injektáž popílkovým rmutem s cílem vyplnit mezizrnný prostor inertním materiálem. Vytěsněním vzdušného kyslíku z hořlavého materiálu a vyplněním všech dutin elektrárenským popílkem se ve vodonosném horizontu znemožnilo pozdější okysličování uhelné substance a další spuštění záparového procesu v případě poklesu hladiny spodní vody, např. při intenzívním a dlouhodobém čerpání z mělkých studní nebo v období srážkového deficitu. Popílkem se tedy vyplnily i dutiny po vyhořelém materiálu, stabilizoval se povrchový terén a zároveň vlivem ochlazení došlo k uhašení zapařené uhelné substance. Sondy byly instalovány s roztečí cca 1,5 m s ohledem na stávající stavební vybavenost a porost. Tam, kde nebylo možné provést instalaci injektážních sond (např. obydlený zahradní domek, bazén, atd.), byla kolem těchto objektů provedena samostatná linie sond, které byly v mezích možností směřovány pod objekt. Maximální hloubka, do které byly instalovány injektážní sondy, byla 2,5 m. Sondy byly provedeny z ocelového potrubí DN 25 až DN 50 s vhodnou koncovkou na připojení tlakových hadic. Instalovány byly do vývrtů provedených ručním nářadím. Utěsnění na přechodu podorniční a orniční vrstvy bylo provedeno zhutněním zeminy nebo utemováním těsnění z vhodného materiálu (např. geotextílie) na styku s ocelovým pláštěm sondy. Tlaková injektáž do sondy byla ukončena, jakmile se inertní rmut objevil na povrchu; případně bylo-li dosaženo mezního provozního tlaku použitého čerpadla (doporučený tlak je 1 MPa).
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom