18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top

Koncepce řešení ekologických škod

Obrázek 1

Aby se předešlo nekoordinovanému a nekoncepčnímu čerpání prostředků z 15 mld., nechal si Fond národního majetku již v roce 2003 zpracovat koncepční studii "Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji". Koncepce byla zpracována Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí, a.s., Most, ve spolupráci s Báňskými projekty Teplice, a.s., Rekultivační výstavbou Most, a.s., a spol. s r.o. R-Princip Most. Zadavatelem byl Fond národního majetku České republiky. Koncepce byla vyskladněna 23.10.2003.

Koncepce v prvé řadě jasně vymezila rozsah území, které spadá do působnosti vládního usnesení č. 272/2002. Dále přesně definovala jednotlivá rekultivační a revitalizační opatření v obou podkrušnohorských pánvích a kvantifikovala potřebné finanční náklady na jejich realizaci, a to v období platnosti vládního usnesení, tj. od roku 2002 do roku 2012. Koncepce byla v průběhu jejího zpracovávání konzultována a projednávána se všemi dotčenými subjekty - zadavatelem, oběma krajskými úřady, důlními společnostmi a především se starosty dotčených obcí a měst. Studie tak obsahuje zcela reálné a konkrétní návrhy revitalizačních opatření, kterých bylo v celém dotčeném území evidováno celkem 366.

Původní Koncepce je dostupná zde.

V červnu roku 2004 byla původní Koncepce schválena meziresortní komisí, a to včetně návrhu na její pravidelnou aktualizaci v intervalu 2 let. Z tohoto důvodu uzavřelo Ministerstvo financí ČR v březnu 2006 smlouvu na první aktualizaci Koncepce s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. Aktualizace Koncepce byla zpracovávána podle původních zadávacích podmínek a byla vyskladněna 13.9. 2006. Předmětem aktualizace v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo bylo mimo samotnou aktualizaci seznamu projektů i návrh nové optimální struktury Koncepce, která je nově tvořena elektronickou databází.

V únoru 2010 uzavřelo Ministerstvo financí ČR smlouvu s Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. na zpracování 2. aktualizace Koncepce. Předmětem 2. aktualizace Koncepce je zejména finanční zhodnocení projektů zařazených v Koncepci z pohledu reálnosti financování v rámci alokovaných finančních prostředků ve výši 15 mld. Kč vč. DPH, a dále vyčíslení reálné potřeby finančních prostředků na dokončení rekultivace a revitalizace zájmového území Karlovarského a Ústeckého kraje. Projekty, které k datu zpracování nebyly ještě zasmluvněny, byly po dohodě s předkladateli rozděleny do 3 priorit (více viz Průvodní zpráva).

V lednu 2014 uzavřelo Ministerstvo financí ČR smlouvu se společností R-Princip Most s.r.o. na zpracování 3. aktualizace Koncepce. Předmětem 3. aktualizace Koncepce bylo provedení důkladné prověrky projektů zařazených do Priority 1 až 3, u kterých dosud nebyla zahájena realizace, a to z hlediska rozpracovanosti projektové přípravy a celkové připravenosti projektů pro vyhlášení veřejné zakázky. Dalším úkolem bylo stanovení výše finančních prostředků, které jsou ještě disponibilní pro další zadávací řízení v rámci 15 mld. (disponibilního zůstatek), a to v členění pro jednotlivé subjekty (obce a kraje, uhelné společnosti). V případě projektů s ukončenou realizací byla prověřována také disponibilita nedočerpaných zůstatků z ukončených realizačních smluv. Na základě provedené prověrky projektů a stanovení disponibilního zůstatku pak byl sestaven harmonogram dalšího vyhlašování jednotlivých projektů za účelem dočerpání zbývajících finančních prostředků, a to z hlediska jejich významnosti, připravenosti a proveditelnosti. Návrh harmonogramu byl projednán se zástupci těžebních společností, pověřenci krajů, i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí.

V září 2020 uzavřelo Ministerstvo financí ČR smlouvu se společností R-Princip Most s.r.o. na zpracování 4. aktualizace Koncepce. Předmětem 4. aktualizace bylo provedení celkové revize stávajících projektů dotčených obcí v obou krajích, ale i projektů uhelných společností a PKÚ (pouze projekty revitalizačního charakteru). S ohledem na navýšení programu na 18 mld. Kč byly do Koncepce zařazovány i projekty nové, dosud v Koncepci neobsažené, pokud splňovaly podmínky programu. Cílem aktualizace bylo ověřit připravenost projektů z hlediska projektové přípravy, zajištěnosti správních povolení a výše nákladů potřebných na jejich realizaci. Dalším úkolem bylo provést revizi, přepočet a stanovení aktuálních disponibilních finančních prostředků alokovaných pro jednotlivé subjekty (kraje, uhelné společnosti, PKÚ), a to v souladu s UV č. 403/2019 a UV č. 625/2017.

4. aktualizace Koncepce je dostupná zde.

Odkazy //////

KÚ Ústeckého kraje
KÚ Karlovarského kraje
MPO ČR
MF ČR
Sokolovská uhelná
Severočeské doly
Mostecká uhelná
Palivový kombinát Ústí
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom