18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
701
Identifikační číslo:701
Název projektuRekultivace zbytkové jámy Petri
Termín zahájení stavby16. 9. 2008
Termín ukončení stavby28. 1. 2016
ŽadatelÚstí nad Labem
Schválení žádosti24. jednání meziresortní komise dne 26. 5. 2006
ProjektantAZ CONSULT s. r. o.
ZhotovitelViamont DSP a. s. (Sdružení rekultivace zbytkové jámy Milada Petri“ – jménem sdružení jedná Viamont DSP a.s.)
SupervizorVýzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.
Celkové náklady stavby83 043 743 Kč
Popis stavby
Lokalitu zájmového území tvoří zbytková jáma dolu Milada Petri. V dolu se těžilo hnědé uhlí v období 1953 – 1973. Zbytková jáma lomu Petri dosáhla průměrné hloubky cca 30 m. Provoz byl ukončen realizací likvidačních prací dle schváleného plánu likvidace v roce 1974. Úpravy byly zaměřeny na odstranění důlního vybavení a s tím spojené nezbytné práce. Důvodem byla očekávaná likvidace a odtěžení uhelného pilíře Chabařovic až do zbytkové jámy Milada Petri. Z tohoto důvodu se neprováděla rekultivace daného prostoru. Přestože ve zbytkové jámě nebyla provedena rekultivace, došlo poměrně rychle k jejímu spontánnímu ozelenění. Záměrem provedených prací byla úprava území s cílem rekreačního využití. Práce zahrnovaly terénní úpravy s přemístěním a odvozem zemin, úpravy břehů jezera, výstavbu komunikací, lesnickou a zemědělskou rekultivaci. Součástí projektu byla také stavba přístřešku pro rybáře včetně jeho napojení na inženýrské sítě. SO 01 Přístupové cesty zahrnoval výstavbu cest umožňující přístup na rekultivovanou plochu podél jezera. Byly realizovány dva typy skladby cest. Štěrková komunikace šíře 3 m s příčným sklonem 2,5 % směrem k jezeru, a to štěrkové cesty Š1 dl. 782 m, Š1-1 dl. 14,5 m, Š1-2 dl. 18,5 m, Š1-3 dl. 7,7 m, Š2 dl. 777 m a Š2-1 dl. 26,6 m. Dále pak druhý typ – asfaltová cesta A1 v délce 86 m, která odbočuje asi v polovině stávající panelové cesty směrem k jezeru, kde se napojuje na novou štěrkovou cestu. U této cesty se využilo současného násypu, který původně sloužil jako sjezd do jámy. Asfaltová cesta je široká 3 m ve sklonu 2 %. SO 02 – Terénní úpravy zahrnoval kácení náletových dřevin, odstranění lokálních depresí v terénu, úpravu svahů, úpravu břehu jezera, výstavbu třech mol, umělého poloostrova, rozmístění laviček a přístřešku pro rybáře. Terénní úpravy byly provedeny na severních svazích a na části jižních svahů pro upravený sklon max. 1:3. Na lokalitu byla navezena ornice v mocnosti 0,2 m. Úpravy břehu jezera byly zaměřeny na ochranu proti abrazi a vytvoření příhodného prostředí pro nekomerční chov ryb. Na březích, kde se nepředpokládal pohyb sportovních rybářů a v místech pro tření ryb, byly realizovány dva typy biotechnického způsobu opevnění břehů – a to oživený kamenný pohoz kombinovaný s rákosovým polem a kamenný pohoz kombinovaný se zápletovým plůtkem. Na březích nádrže, kde se předpokládal pohyb sportovních rybářů, byl proveden technický způsob opevnění břehů štěrkovým pohozem. V místě předpokládané největší koncentrace sportovních rybářů byl vybudován umělý poloostrov. SO 03 – Biologická rekultivace byl realizována jako kombinace lesních výsadeb a trvalých travních porostů jakožto zemědělské rekultivace. Záměrem bylo vytvořit atraktivní rekreačně využitelný prostor pro budoucí aktivity v tomto zájmovém území. Svahové partie byly rekultivovány převážně lesnicky, rovinné byly po navážce ornice rekultivovány zemědělským způsobem. Zemědělská rekultivace zahrnovala přípravný 6ti-letý agrocyklus a zatravnění zemědělských ploch v ploše 13 ha. Konečnou kulturou byl jetelotravní porost s 5-6letým užitkem ve složení 40 % jetelovin a 60 % travin. Lesnická rekultivace byla na ploše 4,7 ha. Po základní výsadbě probíhala dalších 5 let pěstební péče na lesních kulturách. Ze stabilitních důvodů byly na svažitém území zachovány dvě původní skupiny stromů vzniklých náletem. SO 04 – Sanace štoly řešil sanaci čela štoly, která zasahovala do břehu jezera. Provedl se průzkumný vrt do profilu štoly k určení místa sanačního zásahu. V místě sanačního zásahu se provedlo osm vrtů do profilu štoly. Prvníma dvěma a posledníma dvěma vrty vzdálenostně od jezera se zaplnil prostor štěrkem. Středové čtyři vrty se použily na zaplnění profilu štoly betonem mezi štěrkovou výplní. SO 05 – Inženýrské sítě řešil přivedení inženýrských sítí do lokality, a to primárně pro napojení nově vybudovaného přístřešku pro rybáře. IS zahrnovaly vodovodní řad „V1“ dl. 898,0 m, přípojku pro přístřešek pro rybáře v celkové délce 19,5 m, výtlačný řad splaškové kanalizace dl. 435,00 m, kanalizační přípojku pro odvedení splašků z přístřešku pro rybáře o celkové délce 26,00 m a čerpací šachty, a přípojku NN.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom