18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
690
Identifikační číslo:690
Název projektuRekreační plocha Nové Záluží
Termín zahájení stavby13. 1. 2011
Termín ukončení stavby28. 8. 2012
ŽadatelLitvínov
Schválení žádosti23. jednání meziresortní komise dne 4. 4. 2006
ProjektantBohemiaplan s. r. o.
ZhotovitelMETALL QUATRO spol. s r. o. (Sdružení METALL QUATRO spol. s r.o., Yssen spol. s r.o. a Energie - stavební a báňská a.s. - vedoucí účastník sdružení METALL QUATRO spol. s r.o.)
SupervizorBPO spol. s r. o.
Celkové náklady stavby194 932 936 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 26. 6. 2012 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 21. 9. 2012.
Popis stavby
Území se nachází v zastavěné části města Litvínova v k.ú Hamr u Litvínova a k.ú. Chudeřín u Litvínova a jeho rozloha je více než 36 ha. Jedná se o rekultivované území po těžbě hnědého uhlí dolu Rudý sever. V území byl vybudován hrázový systém pro zachycení povodňových vln při rozvodnění Bílého potoka sloužící pro ochranu důlních děl bývalé Mostecké uhelné společnosti a rovněž areálu Unipetrolu v době rozvodnění Bílého potoka. Vlivem přirozené bariéry vzniklé výsypkou Horní Jiřetín již tato funkce částečně pozbyla na významu. Celý systém je vodním dílem spravovaným městem Litvínov. Na území jsou zřízeny hráze a propustky umožňující průtok vody mezi jednotlivými vodními nádržemi. V případě rozlití nádrží Šedák a Nové vody dojde k zaplavení areálu a dočasné kumulaci vod v prostoru vymezeném hrázovými liniemi v území. Původní rekultivace území proběhla v 60. – 80. letech minulého století, a proto bylo prakticky celé území porostlé stromovými a keřovými kulturami s výjimkou vlastních hrází, kde byla pravidelně prováděna údržba vodního díla. Cílem projektu byla revitalizace celého prostoru bývalého dolu zahrnující úpravu krajinné zeleně, sanaci území a především pak zpřístupnění areálu k denní rekreaci obyvatel Litvínova v podobě vybudování cyklostezek, cest pro pěší, okruhu pro in-line bruslaře a příslušného zázemí rekreační plochy. Stavba byla rozdělena na 16 stavebních objektů. V rámci SO 01 Terénní úpravy bylo provedeno kácení dřevin a odstranění porostu v trasách budoucích komunikací a ploch a rovněž odstranění navážek. Vůastní komunikace byly předmětem SO 02 Komunikace pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře. Celková délka všech vybudovaných tras je 8 051,9 m, z toho 5 672,5 m jsou trasy pro cyklisty a pěší, 1 829,6 m trasy pro cyklisty a in-line bruslaře a 549,8 m pouze trasy pro in-line bruslaře. Pro společný pohyb pěší a cyklistické dopravy jsou určené trasy 1 až 7 a 9, přičemž na trasu 9 je dále umožněn vjezd dopravní obsluze. Pohyb pěších a cyklistů je společný, obousměrný, směrově nerozdělený. Šířka tras je 3 m v celém rozsahu. Povrch tras je asfaltobetonový, uzavřený v betonových obrubách. V severní části řešeného území je trasa 10, která je určena pouze pro in-line bruslení. Pohyb na trase je obousměrný, bez směrového rozdělení. Šířka trasy je 4 m v celé délce, povrch trasy je z litého asfaltu uzavřeného v betonových obrubách. V podstatné části své délky je trasa přikloněna k trase 1. Poslední trasa 8 je určená pro pohyb cyklistů a in-line bruslařů s vyloučením pěší dopravy. Z větší části je vedení trasy po stávajících hrázích. Pohyb na trase je obousměrný, směrově nerozdělený. Šířka trasy je 3 m v celém rozsahu. Povrch trasy je asfaltobetonový jemnozrnný, uzavřený v betonových obrubách. V rámci SO 03 Dřevěné lávky byly odstraněny původní nevyhovující ocelové lávky a bylo zřízeno 5 nových dřevěných lávek určených pro pěší, cyklisty a umožňující i přejezd údržbové techniky (vozidla do 3,5 tun). Pro zpřístupnění území byly v rámci SO 04 Parkoviště vybudovány dvě plochy pro parkování osobních automobilů. První parkoviště je v severozápadní části zájmového území u příjezdu k areálu z ulice Jandečkova. Kapacita parkoviště je 22 stání. Druhé parkoviště je situováno ve východní části zájmového území. Je napojeno na slepý konec ulice Havířská, a jeho kapacita je 18 stání. V rámci stavebního objektu SO 05 – Úprava ploch pro slunění a přístup k vodním plochám byla provedena úprava terénu u nádrže „Nové Vody“. Dále bylo území vybaveno SO 06 Parkový mobiliářem (altány, lavičky atd.). Na stávajících dřevinných porostech byly provedeny SO 07 Sadové úpravy a SO 08 Sadové úpravy – rozvojová péče. Úpravy území pro rekreaci si dále vyžádaly vybudování přípojky NN a vodovodní přípojky (SO 09 Inženýrské sítě), osvětlení projektované cyklostezky a dráhy pro in-line bruslení a dále osvětlení stávající cesty podél zahrádek v severní části území a rovněž osvětlení parkoviště (SO 10 Veřejné osvětlení), vybudování betonového schodiště pro usnadnění přístupu k vypouštěcímu objektu na hrázi rybníka Šedák z hráze A (SO 11 Schodiště na hrázi A) a další nezbytné vodohospodářské úpravy (SO 12 Jímka dešťových vod pod hrází B, SO 13 Úprava vtokového objektu na hrázi A, SO 14 Rekonstrukce výtokového objektu z nádrže Rudý sever, SO 15 Oprava betonových konstrukcí, udržovací práce a SO 16 Odbahnění rybníků Nové vody a Šedák).
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom