18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
643
Identifikační číslo:643
Název projektuRevitalizace zbytkové jámy bývalého lomu Prokop Grube
Termín zahájení stavby14. 8. 2012
Termín ukončení stavby29. 12. 2014
ŽadatelVilémov
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantAT - Invest, s. r. o.
ZhotovitelStavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s. (Sdružení "Prokop Grube SSJO x H-REKULTIVACE" - vedoucí účastník sdružení SSJO, a.s.)
SupervizorR - PRINCIP Most s. r. o.
Celkové náklady stavby17 720 849 Kč
Popis stavby
Cílem stavby bylo vybudování cyklostezky mezi obcemi Blov, Záhořany a Radonice. Cyklostezka je vedena po původních polních cestách. U zbytkové jámy lomu, která se samovolně zatopila po ukončení hornické činnosti lomu Prokop Grube a vzniklo zde jezero o ploše cca 2,5 ha, je navrženo odpočinkové místo – Kemp u jezera. Součástí stavby bylo přivedení vodovodní a kanalizační přípojky a přivedení elektrické energie k jezeru pro vybudování technického zázemí kempu. Další odpočinkové místo je navrženo u bývalého objektu třídírny v obci Zahořany. Tomu předcházelo odstranění pozůstatků bývalé třídírny uhlí. Po demolici třídírny byly provedeny plošné terénní úpravy s výsadbou zeleně, úprava příjezdové komunikace a vybudování parkoviště pro 12 osobních automobilů. Cyklostezka začíná na dvou místech v obci Blov a dále pokračuje okolo jezera do obce Záhořany, ze Záhořan pak směrem na obec Radonice, kde se napojuje na stávající komunikaci Miřetice – Radonice na p.p.č. 302, k.ú. Radonice u Kadaně. Cyklostezka byla rozdělena celkem do 6 úseků a její celková délka je 6 919 m. Vozovka cyklostezky byla navržena v jednostranném příčném sklonu 2,0 %, upravená pláň v jednostranném příčném sklonu 3 %. Odvodnění nové cyklotrasy je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny mimo zpevněnou plochu, kde jsou vsakovány. Šířkové uspořádání cyklostezky je 3000 mm, pouze v úseku 4 (kolem jezera) a v části úseku 5 (před napojením na silnice u Radonic), je šířka 1500 mm. Šířka vychází z obousměrného provozu cyklistů a z požadavku průjezdnosti zemědělské techniky v době zemědělských prací. Povrch cyklostezky je z asfaltobetonu. V úseku cyklostezky č. 3 (mezi obcí Blov a jezerem), jsou na trase navrženy tři propustky, umožňující odtok dešťových vod z výše položeného pozemku. Propustky jsou navrženy z plastových trub 2x DN 300 mm. Čela propustku jsou betonová. Příjezdová komunikace k parkovišti u bývalé třídírny je napojena na účelovou komunikaci na p.p.č. 456/1, k.ú. Vilémov u Kadaně. Komunikace je provedena jako jednopruhová, obousměrná s výhybnami. Parkoviště je navrženo v jednostranném příčném sklonu 2,0 %, upravená pláň v jednostranném příčném sklonu 3 %. Parkoviště je navrženo oboustranné s kolmým stáním a plochou mezi nimi šíře 6,0 m. Povrch parkoviště je z asfaltobetonu. Odvodnění zpevněné plochy parkoviště je zabezpečeno podélnými a příčnými sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny k uličním vpustím. Uliční vpusti jsou napojeny na kanalizační potrubí svedené do zasakovacího objektu. Uliční vpusti jsou vybaveny sorpčním košem, který zabrání vsaku ropných látek z případných úkapů z odstavených vozidel. Přípojka vody ke kempu je provedena z trub HDPE DN 63, revizní a napojovací šachty plastové typové. Napojení je na stávající vodovodní řad DN 80 v obci Blov, který je v majetku obce Vilémov. Přípojka NN ke kempu je provedena kabelem AYKY 4Bx25 mm2. Napojení je ve stávající stožárové trafostanici v obci Blov. Objekty bývalé třídírny lomu Prokop Grube byly odstraněny do úrovně - 1 m pod úroveň terénu se zpětným zásypem hlínou do úrovně terénu a osetím trávou. Hlavní objekt třídírny tvořila železobetonová skeletová konstrukce o čtyřech nadzemních podlažích s max. výškou 17,4 m. Objekt třídírny byl rozdělen na vlastní část třídírny a na část násypek. Do objektu třídírny vedla ze severozápadní strany rampa „A“ a z jihovýchodní strany rampa „B“. Rampa „A“ třídírny byla železobetonová konstrukce o celkové délce 44 m a šířce rampy 4,05 m. Rampa byla podepřena dvojicemi žel. bet. sloupů profilů 400 / 300 mm. Rampa „B“ třídírny byla železobetonová konstrukce o celkové délce 40,5 m a šířce rampy 2,7 m. Rampa byla podepřena dvojicemi žel. bet. sloupů profilů 200 / 200 mm. K třídírně dále patřil objekt na p.p.č. 427, který byl jednopodlažní zděný z pálených cihel o půdorysu 17,05 x 6,75 m a výšce objektu 3,9 m. Založení objektu bylo na základových pasech. A dále objekt na p.p.č. 430, který byl zděný z pálených cihel o půdorysu 15,6 x 6,7 m a výšce zdiva 4,8 m a výšce střešní konstrukce 6,5 m. Byl založen na základových pasech. Při demolici bylo odstraněno asi 843 m3 železobetonu a 434 m3 cihelného zdiva. Demolice byla prováděna strojně za použití rypadel DH, hydraulických nůžek na stroji s výškovým dosahem min. 20 m, hydraulického bouracího kladiva na stroji, výsuvné plošiny, jeřábu, nakladačů a nákladních aut pro převoz bouraných hmot. Vybouraná nekontaminovaná suť byla odvážena na určenou skládku, nebo odvážena k drtiči pro další stavební využití. Vzniklé jámy po základech byly zasypány nekontaminovanou hlínou a osety trávou.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom