18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
481
Identifikační číslo:481
Název projektuJezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště
Termín zahájení stavby6. 2. 2018
Termín ukončení stavby23. 1. 2019
ŽadatelMost
Schválení žádosti46. jednání meziresortní komise dne 8. 11. 2016
ProjektantMV Projekt spol. s r. o.
ZhotovitelHERKUL a. s.
SupervizorAZ Consult spol. s r.o.
Celkové náklady stavby16 826 296 Kč
Popis stavby
Jde o stabilizaci svahů sypané hráze po dopuštění jezera Most formou dosypání hráze a jejího zpevnění formou ekovaků plněných kamenivem. Účelem stavby bylo provedení stabilizačních opatření stávajícího přístaviště při východních svazích jezera Most, tak aby jeho budoucí provoz byl ekonomický a bezpečný. Stavba ochranné hráze bude sloužit jako ochrana kotviště lodí a jiných plovoucích zařízení na jezeře Most, před působením vln. Podkladem pro návrh stabilizačních opatření byl geotechnický průzkum tělesa hráze a geotechnické posouzení. Na základě závěrů geotechnického posouzení bylo obnoveno opevnění návodního líce hráze (směrem do jezera), tak aby odolávalo působení vln a plnilo stabilizační a ochrannou funkci. Původní opevnění bylo vlivem působení vln degradované a neplnilo svojí funkci. Korunu hráze bylo dále nutné dosypat na požadovanou úroveň, nad výběhy vln při maximální hladině jezera 199,60 m n.m. S ohledem na prostorové podmínky původní koruny a provozní stav (hladina jezera na konečné úrovni), byla pro sanaci hráze zvolená technologie "Ekovaků" tvořených speciální sítí "Filter Unit - typ Ecogreen" která se naplnila kamenivem mimo prostor stavby, což podstatně zjednodušilo instalaci opevnění. Pro opevnění návodního líce hráze se použily kamenné vaky hmotnosti 2t tvořené sítí naplněnou kamenivem frakce 50-200mm. Tyto vaky o výšce 400mm a průměru 1,9m byly umísťované na připravený základ, v úrovni provozní hladiny, tvořený stávajícím opevněním. Byly instalované tři řady vaků se šachovnicovitým uspořádáním, tak aby byla zajištěna dokonalá provázanost a kompaktnost konstrukce. Okolní prostor byl dosypán vyrovnávací vrstvou z kameniva fr.63-200 do horní úrovně vaků. Krycí vrstva je tvořená kamenivem fr.63-125 v mocnosti 200-350mm. Finální vrstvu koruny hráze tvoří štěrk mocnosti 100mm se zakalením. Koruna je s jednostranným příčním sklonem 1% směrem k břehové linii. Šířka koruny je min. 4 m. Jako stabilizační opatření bylo navržené i přitížení paty svahu (v místě zemníku) v délce cca 30 m.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom