18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
289
Identifikační číslo:289
Název projektuDuchcov – Příprava území a STV pro RD
Termín zahájení stavby18. 6. 2010
Termín ukončení stavby3. 4. 2013
ŽadatelDuchcov
Schválení žádosti21. jednání meziresortní komise dne 22. 12. 2005
ProjektantSCES – Group spol. s r. o.
ZhotovitelVodohospodářské stavby, s. r. o.
Supervizor4G Consite s. r. o.
Celkové náklady stavby21 140 119 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 16. 1. 2012 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 3. 4. 2013.
Popis stavby
Stavba se nachází na severozápadním okraji města Duchcova na nezastavěném území, na které navazuje na JV straně uskupení řadových garáží a panelové sídliště za nemocnicí, na JZ straně cíp Zámecké zahrady, zahrádkářské kolonie a území nedávno rekultivované a zalesněné. SV strana je lemována objekty vybavenosti při ulici Osecká, se SZ strany přiléhá k řešenému území příměstská výstavba jednopodlažních rodinných domů. Stavba řešila přípravu stavebních pozemků území pro individuální výstavbu 47 rodinných domů vybudováním technické infrastruktury a systému místních komunikací sloužících k obslužnosti budoucí individuální výstavby RD. Komunikační systém je tvořen větvemi A až F, pod kterými byla provedeny nutné terénní úpravy a položeny sítě technické infrastruktury. Součástí výstavby nebyly úpravy terénu pod budoucími rodinnými domy, tyto budou prováděny stavebníky jednotlivých domů individuálně v rámci napojení sjezdu na pozemní komunikaci při výstavbě rodinných domů. Navržené komunikace jsou na stávající dopravní síť napojeny větvemi A a B ústícími na stávající místní komunikaci „Stará Hrdlovská“. Tímto vznikly dvě nové úrovňové křižovatky typu T. Dále bylo realizováno napojení pěší dopravy Větví F, která ústí na stávající panelovou cestu. Z této větve je zajištěn snadný přístup chodců na stávající systém chodníků nedalekého sídliště „V domkách“. Napojení stavby na elektrickou energii je provedeno VN přípojkou na pozemku p.p.č. 3156/170 (k.ú. Duchcov), kde se nachází stávající kabel 22 kV uložený v zemi, na který byl naspojkován projektovaný kabel VN 22 kV, a který je ukončen v rozvaděči VN vybudované TS pomocí kabelových konektorů. Prostřednictvím konektorů stejného typu je v rozvaděči VN ukončen i druhý kabel stejného typu a průřezu, který je naspojkován na stávající kabel VN. Křížení komunikace v ulici Osecká bylo provedeno řízeným protlakem. V místě provedení protlaku byly vykopány dvě startovací jámy. Do protlaku byly umístěny roury PVC 160, do kterých byly zataženy projektované kabely VN. Podobně bylo provedeno křížení druhé komunikace (v blízkosti nové lokality RD). Na severním okraji pozemku p.p.č. 2906/1 (k.ú. Duchcov) v severní lokalitě města Duchcov je umístěna nová kompaktní trafostanice Siemens, která byla osazena dvěma transformátory 22/0,4 kV. Veřejné osvětlení je napájeno z rozvaděče veřejného osvětlení RVO, který byl osazen v těsné blízkosti nově budované trafostanice, ze které je napájen. Řešené území je zásobováno zemním plynem středotlakým rozvodem. Připojovacím bodem je stávající středotlaký plynovodní řad DN100 vedoucí od Osecké ulice k areálu čerpací stanice pohonných hmot. Nové plynovodní řady jsou uloženy v komunikacích v souběhu s ostatními sítěmi. Zásobování vodou je řešeno napojením na stávající vodovody ve dvou místech, čímž došlo k zokruhování. Napojení bylo provedeno na vodovodní řad LT 300 vedoucí podél Osecké ulice na pozemku č. 2916/8 a jeho zokruhování do stávající vodovodní sítě LT DN150 u panelového domu č.p. 32/1227 na p.p.č. 2307/1. V místech napojení na stávající vodovod LT 300, resp. LT 150 byly zřízeny centrální vodoměrné šachty. V místě vyústění místní komunikace na Starou Hrdlovskou ulici (větev A) byla provedena odbočka s měřící šachtou pro zásobení zahrádkářské kolonie. V ostatních komunikacích byly realizovány nové vodovodní řady HDPE DN80 tvořící dílčí okruhy k popsanému hlavnímu okruhu. Vodovodní rozvody v komunikačních větvích B a C jsou zokruhovány do přívodu podél Staré Hrdlovské ulice. Zásobování požární vodou - v areálu v trase nového veřejného řadu byly umístěny 3 podzemní požární hydranty DN80, které slouží také k odvzdušnění či odkalení. Splašková kanalizace je koncipována jako gravitační. Stoky splaškové kanalizace jsou uloženy v komunikacích. Profil splaškové kanalizace je z potrubí PVC Ultra Rib DN300. Jednotlivé objekty RD jsou na splaškovou kanalizaci napojeny přípojkami PVC-U KG-systém DN150. Splašková kanalizace je napojena na stávající stoku DN500 B v šachtě mezi panelovými domy č.p.20/1221 a 28/1275 na p.p.č. 2307/1. Kanalizace – stoka A respektuje požadavek napojení sousedních pozemků u ulice Stará Hrdlovská. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z komunikací a od jednotlivých rodinných domů (vsakování dešťových vod na pozemcích není vzhledem k vysoké hladině spodní vody vhodné). Vody z komunikací jsou odváděny do kanalizace přes sorpční vpusti, kde je provedeno vyčistění od úkapů z parkujících vozů. Dešťová kanalizace je vyústěna do recipientu – přilehlého potoka.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom