18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
266
Identifikační číslo:266
Název projektuRevitalizace - Individuální výstavba Louka u Litvínova
Termín zahájení stavby7. 9. 2016
Termín ukončení stavby7. 2. 2019
ŽadatelLouka u Litvínova
Schválení žádosti26. jednání meziresortní komise dne 22. 11. 2006
ProjektantARTECH spol s r.o.
ZhotovitelHERKUL a.s.
Supervizor4G Consite s.r.o.
Celkové náklady stavby17 315 307 Kč
Popis stavby
Území č.1 leží na severozápadní straně správního území Louky u Litvínova v oblouku železniční vlečky, podél Sokolovské ulice. Plocha území o rozloze cca 1,31 ha navazuje na stávající zástavbu rodinných domů při Sokolovské ulici. Území č.2 leží v místě stávajících zahrádkářských kolonií, které jsou zpřístupněny z ulic Sokolovská, Na lukách, Ševčíkova a U rybníka. Plocha území o rozloze cca 1,20 ha navazuje na stávající zástavbu rodinných domů. Území č.3 se rozkládá na pozemcích bývalých vodních ploch, resp. nádrží, které byly v minulosti zavezeny výkopovým materiálem a osety trávou. V současnosti území slouží jako volná pobytová plocha. Plocha území o rozloze cca 0,66 ha navazuje na stávající nově rekonstruovanou komunikaci v ulici Ruských zajatců. Území č. 1 zahrnuje novou zástavbu se systémem jednopruhových jednosměrných ulic s chodníkem po jedné straně (kategorie MO1 4,7/3,75/30) popř. s chodníkem po obou stranách (kategorie MO1 5,9/4/30). Šířka jízdního pruhu je 3,5 m a šířka chodníku je 1,2 m. Napojení na stávající Sokolovskou ulici je zajištěno novým „vjezdem č. 1“ a novým „výjezdem č. 2“. Území č. 2 zahrnuje rozšíření stávající zástavby v prodlužení ulic Na lukách a U rybníka. Obě ulice jsou obousměrné šířky 6,0 m s chodníky po obou stranách šířky 1,2 m (kategorie MO2 8,4/6,5/30). V západní části vznikne nová jednopruhová jednosměrná ulice s chodníkem po jedné straně (kategorie MO1 4,7/3,75/30). Šířka jízdního pruhu je 3,5 m a šířka chodníku je 1,2 m. Napojení na stávající Sokolovskou ulici je zajištěno stávajícím „vjezdem a výjezdem č. 4“, stávajícím „vjezdem a výjezdem č. 6“ a novým „výjezdem č. 7“. Území č. 3 zahrnuje rozšíření stávající zástavby v prodlužení ulice Ruských zajatců. Stávající ulice je obousměrná jednopruhová šířky 3,75 m s chodníkem po pravé straně šířky 1,5 m. Rozšíření bude provedeno po levé straně chodníkem šířky 1,5 m. Délka úseku podél nové zástavby je 105,0 m. Ulice Ruských zajatců zůstává beze změny, bude pouze rozšířena o chodník. V rámci přípravy území byly dendrologicky vyhodnoceny stávající porosty a následně bylo provedeno mýcení a kácení pro účely postupu výstavby. Na takto upravené ploše byla sejmuta vegetační vrstva. Zemina byla později využita pro konečné terénní úpravy. Na upravené ploše byla vytvořena zemní pláň budoucích komunikací. Modul přetvárnosti na pláni byl 45 MPa. Sklon pláně byl min. 3,0 %, sklony svahů násypů a výkopů 1:1,5. Přístup k rodinným domkům je řešen systémem jednopruhových jednosměrných ulic v šířce 3,5 m. Zpevnění komunikací je řešeno asfaltovým betonem. Navržená vozovka vyhovuje provozu osobních motorových vozidel a zároveň provozu vozidel technických služeb (svoz komunálního odpadu). Zpevněné plochy byly po obvodu lemovány zvýšenými žulovými obrubníky 150x250 mm s výškou nášlapu 120 mm, osazenými do lože z betonu s boční opěrou z téhož materiálu. Podél komunikace byly realizovány chodníky s šířkou 1,20 m. Chodníky jsou provedeny z betonové „zámkové“ dlažby. V rámci napojení pozemků na inženýrské sítě byl vybudován vodovod, splašková kanalizace s čistírnami odpadních vod, středotlaký plynovod, veřejné osvětlení, telekomunikační síť a napojení jednotlivých parcel na elektrickou energii.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom