18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
242
Identifikační číslo:242
Název projektuObnova Ahníkovského zámku - příprava území
Termín zahájení stavby7. 7. 2009
Termín ukončení stavby27. 3. 2012
ŽadatelChomutov
Schválení žádosti19. jednání meziresortní komise dne 9. 6. 2005
ProjektantIng. Arch. Vratislav Štelzig
ZhotovitelMETALL QUATRO spol. s r. o.
SupervizorARCH-CON s. r. o.
Celkové náklady stavby28 678 477 Kč
PoznámkaV průběhu realizace stavby byla dne 6. 2. 2012 uzavřena smlouva se zhotovitelem na dodatečné stavební práce s termínem plnění 27. 3. 2012.
Popis stavby
Zámek Ahníkov stával v zaniklé obci Ahníkov u Málkova mezi Kadaní a Chomutovem. V roce 1986 musela obec ustoupit hnědouhelné těžbě na dole Nástup a zámek byl rozebrán a uložen do chomutovského zooparku. Cílem projektu je příprava území pro obnovu skeletu Ahníkovského zámku v areálu skanzenu podkrušnohorského zooparku. Součástí přípravy území bylo přivedení primárních inženýrských sítí do prostoru skanzenu a výstavba sekundárních sítí k jednotlivým plánovaným objektům. SO 01 Vodovod Napojení pro skanzen je ze stávajícího vodovodního potrubí DN 400 LT vedeného pod komunikací I/13. Vodovodní potrubí z HDPE DN 100 je pro celý areál skanzenu a potrubí je zokruhováno. Na potrubí jsou osazeny podzemní požární hydranty. SO 02 Kanalizace splašková Primární trasa vede od zámeckého areálu až k napojení na stávající kanalizační území Dopravního podniku města Chomutova a koncovou šachtu umístěnou na ploše území STK. Celková délka primární stoky od Ahníkovského zámku je cca 785 m. Hlavní kanalizační stoka „A“ splaškové kanalizace DN 250 je vedena podél cyklistické stezky s možností napojení jednotlivých skanzenů. Napojení skanzenů bude řešeno ve II. etapě. Do stoky „A“ je zaústěna stoka „B“ a stoka „C“ – DN 200. Tyto stoky jsou vedeny ve společném výkopu s dešťovou kanalizací. SO 03 Kanalizace dešťová Byla zřízena pro území zámeckého areálu, pro jeho objekty, komunikace a plochy. Spádování je vedeno od objektu oranžérie, podél zámku a ubytovacího objektu až do sběrného terénního příkopu pod provedenou výsypkou. Dešťové vody jsou svedeny trasou podél sjízdného chodníku a napojeny na stávající odvodňovací příkop přes výústní objekt. Stávající příkop byl v celé délce pročištěn a ukončen horskou vpustí, která je dále odvodněna do stávající šachty kmenového sídlištního sběrače o 1000 mm vedeného územím zooparku. SO 04 Plynovod STL Plynovodní potrubí a rozvod územím je provedeno jako středotlaké, médium zemní plyn. STL plynovod PE 63 vede od RS k Ahníkovskému zámku a kolem jeho objektu. STL plynovod PE 50 vede od Ahníkovského zámku pro ostatní odběry. Z obou plynovodů jsou provedeny plynové přípojky pro jednotlivé odběry. SO 05 Regulační stanice VTL Stanice byla zřízena vedle stávajícího sjízdného chodníku, s připojením VTL přípojky na trasu a potrubí stávajícího VTL plynovodu. SO 06 Elektro NN Území je připojeno z nové trafostanice 630 kW. Rozvody územím jsou provedeny v kabelech. SO 07 Elektro NN, přeložka kabelu V území zooparku se nacházel kabel NN, který vedl z TS Podkrušnohorský zoopark a napájel obytné objekty – Šichtův dvůr podél stávající cyklistické stezky. Tento kabel byl v rámci výstavby přeložen. Kabel byl přeložen podél nové komunikace a byl zatažen do nové trafostanice. Z nové trafostanice je veden podél nových komunikací a u stávajících obytných domů byl napojen na stávající trasu kabelu. SO 08 Trafostanice 630 kW, VN linka Stanice TS 1 x 630 kVA je umístěna na okraji zámeckého areálu. Stanice je napojena na stávající VN kabel vedený pod komunikací I/13. Přípojka je vedena částí příměstské zeleně, která bude později upravena na zámecký anglický park. SO 09 Veřejné osvětlení Místní komunikace jsou osvětleny stožárovými svítidly se vzdálenostmi dle ČSN. Napojovacím bodem je stávající sekundérní rozvaděč NN u nové trafostanice. Z tohoto rozvaděče je vyveden jeden kabelový vývod pro napojení rozvaděče veřejného osvětlení. Z rozvaděče jsou vyvedeny kabelové vývody pro napojení osvětlovací soustavy stožárů VO – 1 x 70 W. SO 10 Telefon Území areálu je připojeno na dálkový kabel, který je položen v trase stávajícího sjízdného chodníku. Primární přípojka je provedena do objektu zámeckého areálu. SO 11 Doprava Dopravní obsloužení území je vedeno z křižovatky a rampového sjezdu na komunikaci I/13, ve směru k zooparku. Komunikace tvoří větev A (od km 0,17000 až KÚ), větev B a větev C. Větev A ve staničení km 0,170 až 0,220 je dvoupruhová místní obslužná komunikace s šířkou vozovky 6,0 m mezi obrubníky, s chodníkem pro pěší 2,00 m, povrch živičný. Ve staničení km 0,220 až 0,535 je jednopruhová obousměrná místní obslužná komunikace s šířkou vozovky 4,5 m mezi obrubníky, krajnice nezpevněné, povrch je živičný. Pro případný střet dvou nákladních automobilů jsou zhotoveny dvě výhybny. Ve staničení km 0,535 – KÚ je jednopruhová obousměrná místní obslužná komunikace při šířce vozovky 4,5 m mezi obrubníky, povrch dlážděný. Větev B je jednopruhová obousměrná místní obslužná komunikace při šířce vozovky 4,5 m mezi obrubníky, při napojení na větev A povrch dlážděný, následně až do konce úseku štěrková vozovka. Větev C je jednopruhová vozovka nemotoristická s občasným pojezdem osobních automobilů, šířka vozovky 3,00 m mezi obrubníky, povrch dlážděný.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom