18Miliard v Ústeckém a Karlovarském kraji

logo logo
Top
176
Identifikační číslo:176
Název projektuRevitalizace území: Cyklostezka Libouš X, cyklistická stezka Kadaň – Prunéřov 1. etapa výstavby – část B a 2. etapa výstavby – část A
Termín zahájení stavby22. 4. 2014
Termín ukončení stavby19. 8. 2015
ŽadatelKadaň
Schválení žádosti39. jednání meziresortní komise dne 6. 5. 2010
ProjektantIng. Vít Branda
ZhotovitelStavební společnost Jaroslav Oršuliak, a. s.
SupervizorENIMA PRO, a. s.
Celkové náklady stavby9 538 630 Kč
Popis stavby
Cyklostezka je součástí regionální cyklotrasy č. 3115 směrem na Chomutov a do Krušných hor. Počáteční úsek cyklostezky navazuje na již dokončený úsek 1. etapy části A a na konečný úsek cyklostezky navazuje další část hrazená z jiných dotačních titulů. 1. etapa – část B začíná za přejezdem přes komunikaci II/224 ulice Na Průtahu. Následuje část trasy vedená příměstským parkem – Rooseveltovými sady. Po vstupu do lesoparku navazuje úsek délky 1,3 km po původních asfaltových cestách lesoparku. Na západě je plocha lesoparku ohraničena tělesem železniční trati, které je významnou barierou v území. Před výstupem stezky z ploch lesoparku je upraven sjezd do upraveného koryta potoka Kadaňského potoka, aby mohl být pro překonání násypu železniční trati využitý původní klenbový železobetonový most délky 55 m pod železniční tratí Kaštice – Kadaň ve staničení km 28,565 traťového úseku č. 0541. Po průjezdu mostem přechází trasa z upraveného koryta potoka do samostatně vedené stezky v souběhu s potokem. Do úseku za železničním mostem je cyklistická a in-line stezka navržena s asfaltobetonovým povrchem v šířce 3,0 m tak, aby umožnila i jízdu na in-line bruslích. Další pokračování, kde se počítá pouze s využitím cyklisty, je navrženo jako samostatná cyklistická stezky s asfaltobetonovou vozovkou v šířce 2,5 m. Za křížením s komunikací obchvatu Kadaně pro nákladní dopravu je již stezka navržena s vozovkou kalenou štěrkovou. Využití původní mostní konstrukce pro podchod železniční trati bylo podmíněno úpravou koryta Kadaňského potoka navazujícího na most. Koryto pod mostní konstrukcí bylo zaneseno splaveninami a světlá výška mostu tak byla nedostatečná pro převedení cyklistické stezky. Mostní konstrukce byla vybudována pro původní Prunéřovský potok, jehož povodí bylo přerušeno těžbou uhlí. Úprava mostního profilu pro vedení cyklistické stezky byla provedena tak, že byly odklizeny nánosy v profilu mostu a původní profil mostu vyčištěn a opraven. Základová deska mostu byla použita jako vozovka stezky, běžné průtoky jsou v délce souběhu potoka s cyklistickou stezkou soustředěny do obdélníkového otevřeného koryta umístěného u paty klenby na opačné straně než do profilu mostu v minulosti umístěná kanalizační stoka. V místě křížení cyklistické stezky s nově provedeným korytem potoka a v místě nátoku do podzemního koryta na výtoku z profilu mostu tvoří vozovku stezky ocelový pojížděný rošt. Na horním konci upravovaného úseku Kadaňského potoka byla vybudována záchytná nádrž na splaveniny s železobetonovou hrází. Součástí navazujícího úseku stezky je trubní propustek přes Kadaňský potok a křížení s obchvatem města pro nákladní dopravu – silnicí III. třídy č. 1981. V místě křížení byla navržena mírná směrová úprava komunikace obchvatu pro zvýšení přehlednosti v místě křížení s cyklistickou stezkou se směrovým rozdělením komunikace vložením dělícího pásu, který zmenšuje souvislou délku přejezdu. Za křížením s komunikací obchvatu úsek 1. etapy končí. Převážná část cyklistické stezky prochází příměstským parkem, kde se předpokládalo její využití také in-line bruslaři, proto byla stezka vybudována s asfaltobetonovým povrchem z jemnozrnného asfaltobetonu v šířce 3,0 m bez obrubníků a zpevněných krajnic volně přecházející do navazujícího terénu. Při opravě vozovky i výstavbě nové vozovky byla doplněna zemní krajnice tak, aby asfaltobetonová plocha byla v úrovni navazujícího terénu. V krátkém úseku za křížením s komunikací obchvatu Kadaně pro nákladní dopravu, který je určen pouze pro cyklisty, byl proveden povrch s kalenou štěrkovou vozovkou šířky 2,5 m, na který navazuje úsek 2. etapy výstavby. V úseku, kde cyklistická stezka prochází původním mostem pod železniční tratí je vozovka navazující na obou stranách na profil mostu potoka realizována z betonové velkoplošné dlažby. Z betonové dlažby byly vybudovány také navazující plochy pro pěší, na kterých je osazen městský mobiliář. Celková délka cyklistické stezky 1. etapy části B je 1,149 km. Na začátku trasy 2. etapy části A stezka kříží účelovou komunikaci využívanou zahrádkáři. Před křížením je z obou stran na stezce směrová úprava s malým poloměrem, aby byla snížena rychlost cyklistů v místě křížení. Za křížením stezka odbočuje mimo zpevněné plochy kolem zahrádkářské kolonie a začíná stoupat k lesnímu porostu na rekultivovaných výsypkách. Část trasy východně od zahrádkářské kolonie před vstupem do lesa vede přirozeně vzniklým remízkem a trasa respektuje původní stromy. V místě vstupu do lesního pozemku se stoupání stezky zvyšuje na 9%. Stezka je vedena po okraji lesního pozemku ve stálém stoupání kolem 9%. V části trasy byla stezka odkloněna od okraje porostu pro minimalizaci rozsahu kácení dřevin. Na vrcholu stoupání vedeného lesem se stezka odklání od lesního porostu a ve zbývající části trasy do místa křížení s železniční vlečkou vede po obvodu lesního pozemku na okraji zemědělsky využívané plochy. Stezka je zde oddělena od zemědělského pozemku výsadbou jednodruhové jednostranné aleje stromů. Úsek 2. etapy části A končí vstupem cyklistické stezky do ochranného pásma dráhy. Celková délka cyklistické stezky 2. etapy části A je 1,394 km a stezka je v celé délce realizována jako kalená štěrková vozovka šířky 2,5 m. Realizace stezky si vyžádala kácení 12 ks stromů. Naopak bylo vysazeno 68 stromů v podobě doprovodné aleje délky 700 m a další výsadba proběhla na tělesech zemních prací v okolí stezky s cílem rychlejšího začlenění těles zemních prací do krajiny, celkem bylo pro tyto účely vysazeno 153 ks stromů a 333 ks keřů.
logo Webové stránky provozuje Real&Projekt Most s.r.o. Poskytovatelem dat je Ministerstvo financí ČR. logo


Copyright © 2008 Free Templates by Günstiger Strom