Základní informace o projektu

Ident. číslo:924
Název:Odkanalizování obce Vrskmaň, části Zaječice
Žadatel:Vrskmaň

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Technicko-ekonomická studie z roku 2020.
Popis:Předmětem projektu je vybudování kanalizace, která svede splaškové vody do ČOV Vrskmaň a následně do Otvického potoka. Tím dojde ke zlepšení kvality vody v Otvickém potoce, který je zaústěn do Zaječické vodní nádrže, odkud voda teče do VD Újezd a následně řeky Bíliny. Realizace projektu tak přispěje ke zlepšení kvality vody v řece Bílině. V současné době jsou jednotlivé objekty rodinných domů odkanalizovány do septiků či bezodtokových jímek. Současný stav je nevyhovující a způsobuje v lokalitě vážné hygienické závady. Návrh odkanalizování počítá s vybudováním několika kanalizačních stok - stoka A délky 500 m, stoka B délky 507 m, stoka B1 délky 60 m, stoka D délky 226 m, stoka D1 délky 60 m, stoka C délky 420 m.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou z převážné části ve vlastnictví obce, realizace na jiných pozemcích bude řešena v rámci stavebního řízení.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:21 300 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny studií.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno