Základní informace o projektu

Ident. číslo:906
Název:Příprava území pro výstavbu RD Tyršova, Osek
Žadatel:Osek

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 2/2019.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro individuální výstavbu RD. Výstavba infrastruktury pro nové RD je navržena na okraji stávající zástavby na severovýchodním okraji města Osek v nezastavěném území. Nová komunikace pro novou obytnou zónu bude napojena na stávající komunikaci v ul. Dolejšova. Napojení pozemků na komunikace bude přes nově navržené sjezdy. Šířka sjezdů je navržena 4,0 m. Podélná parkovací stání jsou navržena šířky 2,0 m. Nové inž. sítě budou napojeny dle vyjádření správců stávající technické infrastruktury v okolí - vodovod bude napojen na stávající vodovod PVC d160 ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., nová stoka splaškové kanalizace bude napojena na projektovanou stoku splaškové kanalizace v ul Jateční, napojení osvětlení veřejné části komunikace navazuje na napájecí vedení Dolejšova, Švermova, Jateční.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Byla podána žádost o územní rozhodnutí.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:IO 01 – Komunikace, IO 02 – Vodovod, IO 03 – Splašková kanalizace, IO 04 – Odvodnění komunikace – vsakovací drén, SO 05 – Retenční vsakovací nádrž, IO 06 – Veřejné osvětlení, IO 07 – Chráničky pro sdělovací kabely.
Náklady bez DPH:23 920 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno