Základní informace o projektu

Ident. číslo:864
Název:Revitalizace části zbytkového koryta Oseckého potoka
Žadatel:Duchcov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:V jižní části Duchcova je poměrně vysoká hladina podzemních vod (HPV), která proniká a vzlíná do sklepních prostor budov v Bezručově ulici. Na základě monitoringu HPV, který v této oblasti a ve spolupráci s městem Duchcov zajišťují Severočeské doly, a.s. se požaduje provést revitalizaci Oseckého potoka v této lokalitě. To za účelem zamezení vsaku povrchových vod skrze dno a břehové linie potoka do vod podzemních. Sklepení obytných objektů v Bezručově ulici jsou níže, než je předmětné dno koryta Oseckého potoka a toto kamenem dlážděné koryto v délce 150 m je již ve značně rozrušeném stavu. Cílem projektu je zajistit trvalé udržení HPV v oblasti, aby neohrožovala zástavbu v Bezručově ulici, proto je součástí navrženého projektu také drenáž (nový drén v délce cca 50 m) - přímé odvedení podzemních vod z prostoru Bezručovy ulice, napojením drénu na stávající drén, dále gravitační odtok z ČS Kovos (areál Kovosreál, s.r.o.), vystavený v rámci revitalizace příkopu 2400 - Pokrok IV. Docílit ukončení trvalého čerpání vod za účelem snížení HPV v této části města Duchcova.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Duchcova a Národního památkového ústavu.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno