Základní informace o projektu

Ident. číslo:863
Název:Příprava území pro individuální výstavbu - Droužkovice U koupaliště
Žadatel:Droužkovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 3/2009.
Popis:Předmětem projektu je příprava území pro výstavbu 31 rodinných domů v Droužkovicích v lokalitě U Koupaliště. Z ulice 5. května bude vybudována nová přístupová komunikace, která bude napojena na ul. B. Němcové. Z ní budou budovány další obslužné komunikace, které zpřístupní jednotlivé stavební pozemky. Komunikace jsou navrhovány v š. 6 m, obousměrné. Komunikace budou doplněny chodníky a parkovacími místy. Podél komunikací budou vybudovány nové inženýrské sítě - vodovod (630 m), splašková kanalizace (553 m), plynovod (570 m), rozvodná síť NN a veřejné osvětlení. Inženýrské sítě budou napojeny na stávající sítě v ulici 5. května. Výstavba rodinných domů je podmíněna zkapacitněním stávající ČOV, která je ve vlastnictví obce.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 splašková kanalizace, SO 02 vodovod, SO 03 plynovod, SO 05 veřejné osvětlení, SO 06 komunikace a zpevněné plochy, SO 07 odvodnění komunikace. Dále je nutné zkapacitnění ČOV.
Náklady bez DPH:37 070 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace projektové dokumentace, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno