Základní informace o projektu

Ident. číslo:847
Název:Revitalizace zbytkového koryta Bezejmenného potoka
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 9/2018.
Popis:Jedná se o revitalizaci zbytkového koryta Bezejmenného potoka, který je zaústěn do E příkopu . V současné době dochází k zasakování vody protékající tímto potokem což nepříznivě ovlivňuje stabilitu budoucích konečných svahů budoucího jezera ČSA. Stávající koryto je částečně zanesené a břehy sesuté do prostoru koryta. Záměrem je uvést koryto toku do provozuschopného stavu s důrazem na začlenění do okolní krajiny.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR - právo hopodařit pro PKÚ, a dále I.H.FARM s.r.o.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Revitalizace zbytkového koryta Bezejmenného potoka
Náklady bez DPH:647 886 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 11/2018.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení. Vhodné vyhlásit společnou VZ na související revitalizace toků nad lomem ČSA.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno