Základní informace o projektu

Ident. číslo:846
Název:Revitalizace odtoku z TS Šramnického potoka
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zpracovává se dokumentace pro územní řízení.
Popis:Jedná se o revitalizaci zbytku koryta Šramnického potoka pod těsnící stěnou. Koryto je zaústěno do příkopu E. V současné době dochází k zasakování vody protékající tímto korytem, což nepříznivě ovlivňuje stabilitu severních svahů nad budoucím jezerem ČSA. Stávající koryto je částečně zanesené a břehy sesuté do prostoru koryta. Z tohoto důvodu je voda zpoza těsnící stěny odváděna PE potrubím až do příkopu E. Záměrem je uvést korytoto toku do provozuschopného stavu, který umožní odstranění PE potrubí, s důrazem na začlenění revitalizovaného koryta do okolní krajiny.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR - právo hopodařit pro PKÚ.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:10 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení. Vhodné vyhlásit společnou VZ na související revitalizace toků nad lomem ČSA.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno