Základní informace o projektu

Ident. číslo:845
Název:Revitalizace zbytkového koryta Albrechtického potoka
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 8/2019.
Popis:Jedná se o revitalizaci zbytkového koryta Albrechtického potoka, který je zaústěn do příkopu E . V současné době dochází k zasakování vody protékající tímto potokem, což nepříznivě ovlivňuje stabilitu konečných svahů lomu tj. i budoucích severních svahů jezera ČSA po zatopení zbytkové jámy lomu. Z tohoto důvodu je voda svedena do PE potrubí, které vede původním korytem potoka v délce cca 660 m. Záměrem je uvést koryto toku v celé jeho délce do provozuschopného stavu s důrazem na začlenění do okolní krajiny a odstranit stávající zatrubnění.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR - právo hopodařit pro PKÚ, a dále Severní energetická, a.s., I.H.FARM s.r.o., Město Horní Jiřetín.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Revitalizace zbytkového koryta Albrechtického potoka
Náklady bez DPH:7 465 904 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 8/2019.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení. Vhodné vyhlásit společnou VZ na související revitalizace toků nad lomem ČSA.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno