Základní informace o projektu

Ident. číslo:844
Název:Revitalizace příkopu E
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 8/2019.
Popis:Jedná se o revitalizaci odvodňovacího příkopu E, který slouží jako vnější ochrana lomu ČSA před povrchovými vodami a zároveň odvádí vodu ze zbytkových potoků nad lomem. Projekt navazuje na zrealizovaný projekt ID 746 ČSA - okolí arboreta 2. část (příkop E). Délka koryta je cca 2,1 km. V současné době dochází k zasakování vody protékající tímto korytem což nepříznivě ovlivňuje stabilitu konečných svahů lomu tj. i budoucích severních svahů jezera ČSA po zatopení zbytkové jámy lomu. Cílem je přetěsnit koryto a upravit stávající betonové koryto vhodnějším provedením s důrazem na začlenění do okolní krajiny. Do revitalizovaného koryta budou následně zaústěny zbytková koryta krušnohorských potoků po jejich revitalizaci a jeho součástí bude též rozdělovací objekt, který umožní převod vod ze zbytkových koryt krušnohorských potoků do budoucího jezera ČSA (gravitační propojení krušnohorských potoků s jezerem ČSA).
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR - právo hopodařit pro PKÚ, Národní památkový ústav, a dále Severní energetická, a.s., I.H.FARM s.r.o., Město Horní Jiřetín.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Revitalizace příkopu E
Náklady bez DPH:17 530 755 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny v dokumentaci.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení. Vhodné vyhlásit společnou VZ na související revitalizace toků nad lomem ČSA.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno