Základní informace o projektu

Ident. číslo:839
Název:Lesopark Ivana Dejmala
Žadatel:Severočeské doly a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 8/2019.
Popis:Stavba Lesoparku Ivana Dejmala bude plnit funkci sportovně relaxační a kulturně vzdělávací. Navržený lesopark bude rovněž přirozenou součástí krajiny formované po ukončení těžby a bude harmonizovat jak se stávajícími krajinnými prvky a soustavou regionálních biokoridorů a biocenter, tak i se sídelními útvary. V lesoparku se plánují postavit zpevněné a prašné komunikace, rybářské molo, turistická odpočívadla, pozorovatelny, paměť kraje, hřiště na DiscGolf, rozhledna, dětské hřiště. Je v záměru revitalizovat stávající zeleň a z části také Lomský potok.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v převážné části ve vlastnictví Severočeských dolů.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Zpevněné komunikace, SO 02 Prašné komunikace, SO 03 Přemostění, SO 04 Turistické odpočívadlo Typ A, SO 05 Rybářské molo, SO 06 Turistické odpočívadlo Typ B, SO 07 Pozorovatelna, SO 08 Paměť kraje, SO 09 Odstavná plocha – paměť kraje, SO 10 Rozhledna, SO 11 Hřiště discgolf, SO 12 Sestava informačních panelů, SO 13 Dětské hřiště, SO 14 Revitalizace stáv. zeleně, SO 15 Nová zeleň, SO 16 Revitalizace lomského potoka vč.přehrázky, SO 17 Pročištění stáv. toku lomského potoka, SO 18 Propojení vodotečí, SO 19 Čerpací stanice, SO 20 El. Instalace čerpací stanice, SO 21 Výtlačné potrubí DN 80, SO 22 Rozdělovací objekt
Náklady bez DPH:42 150 970 Kč
Poznámka k nákladům:Propočet nákladů z 6/2019.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno