Základní informace o projektu

Ident. číslo:833
Název:Revitalizace Mračného potoka
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Mračný potok je situován asi 3 km severně od města Mostu, v těsné blízkosti chemických závodů v Litvínově. Stávající koryto Mračného potoka je postiženo činnostmi, které v jeho blízkosti probíhají nebo probíhaly. Díky mnoha přeložkám a bývalé těžební činnosti v okolí je částečně zatrubněn a část toku je svedena do betonového koryta. Do Mračného potoka jsou také přes retenční nádrž vypouštěny důlní vody, které jsou čerpány z bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích. Revitalizace spočívá v likvidaci otevřeného betonového koryta na nezbytné minimum, bude provedena kompletní břehová úprava vodního toku a dojde k úpravě stávající vegetace a k její dosadbě. Zároveň budou odstraněny naplaveniny a sedimenty důlních vod. Provedením těchto opatření dojde k obnovení přirozených funkcí vodního toku. Součástí projektu je také vyčištění výše zmíněné retenční nádrže.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p., a Unipetrolu RPA.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:52 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno