Základní informace o projektu

Ident. číslo:831
Název:Liniová výsadba na západních a severních svazích jezera Most
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu je liniová výsadba dřevin, převážně topolů, které budou sloužit jako zelené bariéry proti větru a prachu. Jedná se o doplnění rekultivace území spočívající v propojení stávajících sukcesních porostů s potenciálem vzniku lokálního biokoridoru. Liniová výsadba bude vést po západních a severních svazích jezera Most, čímž bude oddělovat rekreační zónu jezera a průmyslové areály nacházející se v bezprostředním okolí. Kromě primární funkce, kterou je vytvoření pásu větrolamu, je cílem rovněž vylepšit celkový vizuální aspekt vznikající rekreační zóny jezera Most. Projekt bude realizován v rámci procesu revitalizace na výsypce a závěrných svazích bývalého hnědouhelného lomu Ležáky – Most.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno