Základní informace o projektu

Ident. číslo:827
Název:Revitalizace VD Zalužany
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Záměrem akce je revitalizace stávajícího vodního díla Zalužany a přilehlé části toku Zalužanského potoka, které je biologicky významnou lokalitou. Předmětem prací bude vytvoření vhodných podmínek pro existenci zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí a zvýšení stanovištní a biologické rozmanitosti. Dále dojde ke zvýšení provozní a technické bezpečnosti nádrže a také ke zvýšení retence vody v krajině včetně protipovodňové funkce a omezení zanášení nádrže sedimentem z povodí zemědělské krajiny.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:SO 01 - úpravy VD, SO 02 - úpravy potoka
Náklady bez DPH:108 159 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odborným odhadem dle ceníku ÚRS RUSO.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno