Základní informace o projektu

Ident. číslo:794
Název:Revitalizace Loučského potoka - Protipovodňová opatření v místní části Chranišov, Nové Sedlo
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro společné povolení stavby z 5/2020.
Popis:Účelem záměru je revitalizace území, kde jsou čerpány důlní vody a často dochází k zanesení vodního toku sedimentem a při vydatných deštích se zaplavuje území v obytné části v Chranišově. Navrhovaná technická opatření budou jímat a bezpečně odvádět povrchové vody mimo zastavěné území a zajistí také dostatečný prostor pro jímání důlních vod.
Správní povolení:Předpoklad získání stavebního povolení v roce 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Sedlo, Povodí Ohře a dvou fyzických osob, se kterými je uzavřená Smlouva o umístění stavby (po dokončení stavby bude provedeno majetkové vypořádání).
Skladba stavebních objektů:IO 01 – Úprava toku, IO 02 – Protipovodňové ochranné hráze, IO 03 – Protipovodňová zeď, IO 04 – Odvodnění území, IO 05 – Úprava potoční nivy, IO 06 – Úprava mostu, IO 07 – Obslužné komunikace, IO 08 Vyvolané práce ostatní – šachty, vpusti, zpevněné plochy, trubní vedení.
Náklady bez DPH:13 087 437 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:Získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:55Konaném dne:05.12.2023

zavřít okno