Základní informace o projektu

Ident. číslo:785
Název:Revitalizace území Hrušková - dopravní napojení (III/21027)
Žadatel:Karlovarský kraj

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Město Sokolov v současné době připravuje revitalizaci své místní části - Hrušková. Dle platného územního plánu města Sokolov bude i nadále docházet k rozvoji a rozšiřování této lokality jako náhrada za původní plochy zastavěné obytnou zástavbou a historicky znehodnocené důlní činností. K tomuto rozvoji je potřebná celková revitalizace, která zahrnuje nejen zřízení potřebné technické infrastruktury, ale také celkovou modernizaci dopravního napojení zkapacitněním silnice III/21027, která celou oblast propojuje směrem na Sokolov a dálnici D6. Stávající stav silnice je nevyhovující, směrové vedení je nebezpečné a neodpovídá normovým požadavkům, její šířka neumožňuje ani bezpečné míjení dvou osobních vozidel a stávající konstrukce vozovky je na konci své životnosti a je neúnosná pro další zvyšování dopravního zatížení. Předmětem projektu je úsek dlouhý cca 2,5 km, včetně nutné úpravy směrového vedení trasy, statického zajištění silničního tělesa a nutnosti vyřešení odvodnění.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Karlovarského kraje.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:120 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno