Základní informace o projektu

Ident. číslo:778
Název:Revitalizace území po těžbě - Chlum sever
Žadatel:Chlum Svaté Maří

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z 12/2019.
Popis:Cílem projektu je využití území v severní části katastrálního území Chlumu v návaznosti na rekultivovanou Lítoveckou výsypku. Součástí záměru je založit zde stání pro karavany a revitalizace navazující ovocného sadu pro pobyt nejen návštěvníků stellplatzů, ale také pro místní obyvatele. Počítá se s uložením kabelů pro osvětlení pobytového ovocného sadu, uložení elektrických kabelů a vybudování kanalizační a vodovodní odbočky pro zajištění kompletní technické infrastruktury karavanového stání. Dále bude provedeno urovnání povrchu a vybudování pěšin s mlatovým povrchem. Pěšiny budou lemovány ocelovou pásnicí, která bude plnit funkci podélné stabilizace a bude bránit prorůstání trávy z okolních trávníků. Celková délka cest je 452 metrů v plánované šíři 2 metry. Dále bude vybudován 1 mostek a 2 schodiště, které zpřístupní lokalitu přes příkop a stávající terénní terasu. Dále budou vybudovány zpevněné povrchy pro karavanová stání, samotná parkovací místa a grillplatzy. Povrchy jsou plánované ze zámkové dlažby. Plocha účelové komunikace bude z asfaltového betonu. Následovat bude založení trávníků, výsadba živých plotů, stromů a keřů a instalace drobného mobiliáře.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:D1 - cesty, D2 - karavanová stání, D3 - schodiště, D4 -mostek, D5 - grillpltaz, D6 - dětské hřiště, D7 - osvětlení, D8 - elektrický kabel, vodovod, kanalizace, D9 - účelová a místní komunikace.
Náklady bez DPH:5 563 842 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny studií.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:53Konaném dne:18.03.2022

zavřít okno