Základní informace o projektu

Ident. číslo:770
Název:Revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí - výstavba nové stezky pro cyklisty a chodce v obci Dolní Rychnov - úsek mezi hostelem a Vishay
Žadatel:Dolní Rychnov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 1/2017.
Popis:V rámci projektu bude vybudován nový úsek stezky pro cyklisty a chodce, který naváže na již zrealizované části cyklostezky a propojí další část obce Dolní Rychnov s městem Sokolov a ostatními obcemi v rámci komplexního liniového projektu. Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality života místních obyvatel. Předmětem projektu je SO 101 Společná stezka Vishay – Revoluční, Dolní Rychnov. Úprava bude začínat rekonstrukcí místní komunikace před obytnými domy naproti podniku VISHAY na začátku obce Dolní Rychnov. Komunikace bude rekonstruována v šířce 5,00 m s obrubami (bez obrub 4,70 m) a délce 55 m. Napojení na silnici III/21022 zůstane stávající. Na tuto komunikaci se napojuje nová stezka v šířce 2 m a v trase vyšlapané pěšiny po 30 m přijde k silnici. Dále je nová společná stezka pro pěší a cyklisty navržena v souběhu s vozovkou silnice III/21022 po pravé straně ve směru jízdy na Sokolov. Úprava v správním území Dolního Rychnova skončí před křížením s Revoluční ulicí. Délka stezky na území Dolního Rychnova činí 840 m.
Správní povolení:Stavební povolení z 10.4.2017 (povolení se týká rozsáhlejší stavby cyklostezky ze Sokolova do Dolního Rychnova, část byla realizována, povolení je v platnosti).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem pozemků, na kterých bude projekt realizován, je obec Dolní Rychnov nebo Karlovarský kraj.
Skladba stavebních objektů:SO 101 Společná stezka Vishay - Revoluční, Dolní Rychnov
Náklady bez DPH:5 283 108 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2017.
Podmínky vyhlášení:VZMR, aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ, případně aktualizace prováděcí dokumentace.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno