Základní informace o projektu

Ident. číslo:769
Název:Revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí Dolní Rychnov - soustava vodních nádrží - II. etapa
Žadatel:Dolní Rychnov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 5/2020.
Popis:Účelem projektu je kompletní revitalizace části území přímo dotčeného těžbou hnědého uhlí v centru obce Dolní Rychnov. Projekt řeší revitalizaci stávajících malých betonových nádrží a výrazné posílení ekologické, estetické i společenské hodnoty řešeného území a zlepšení všech funkcí tohoto krajinného prvku. Revitalizací území vznikne plocha s výrazně posílenou využitelností pro trávení volného času občanů Dolního Rychnova i jeho návštěvníků a zároveň bude vytvořen cenný přírodě blízký biotop pro vodní na vodu vázané organismy. Zájmové území se nachází v intravilánu obce Dolní Rychnov, na levém břehu Dolnorychnovského potoka. Jedná se o plochu parc. č. 848/2 k.ú. Dolní Rychnov se 3 stávajícími nádržemi se společným zatrubněným přítokem z Dolnorychnovského potoka a zpětnými zaústěními od přepadů. Předmětná etapa navazuje na I. etapu a řeší revitalizaci třetí největní vodní plochy z betonové nádrže na přírodě blízký vodní biotop s kvalitním litorálním pásmem.
Správní povolení:Stavební povolení z 30.9.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 04 Nádrž II
Náklady bez DPH:8 432 594 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 10/2020.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:53Konaném dne:18.03.2022

zavřít okno