Základní informace o projektu

Ident. číslo:768
Název:Revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí Dolní Rychnov - soustava vodních nádrží - I. etapa
Žadatel:Dolní Rychnov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 5/2020.
Popis:Účelem projektu je kompletní revitalizace části území přímo dotčeného těžbou hnědého uhlí v centru obce Dolní Rychnov. Projekt řeší revitalizaci stávajících malých betonových nádrží a výrazné posílení ekologické, estetické i společenské hodnoty řešeného území a zlepšení všech funkcí tohoto krajinného prvku. Revitalizací území vznikne plocha s výrazně posílenou využitelností pro trávení volného času občanů Dolního Rychnova i jeho návštěvníků a zároveň bude vytvořen cenný přírodě blízký biotop pro vodní na vodu vázané organismy. Zájmové území se nachází v intravilánu obce Dolní Rychnov, na levém břehu Dolnorychnovského potoka. Jedná se o plochu parc. č. 848/2 k.ú. Dolní Rychnov se 3 stávajícími nádržemi se společným zatrubněným přítokem z Dolnorychnovského potoka a zpětnými zaústěními od přepadů. V rámci akce bude v řešené I. etapě odstraněny první dvě stávající betonové nádrže vč. části přívodního potrubí a kameniny, odpadního potrubí a části dlažeb přilehlých chodníků (část nátoku s odběrným objektem bude zaslepena a ponechána). Třetí nádrž bude v prní etapě ponechána z důvodu zajištění vodního prostředí pro stávající živočichy.
Správní povolení:Stavební povolení z 30.9.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 Tůň s korytem (+ odběrný objekt), SO 02 Kneipův chodník, SO 03 Nádrž I
Náklady bez DPH:5 914 654 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 10/2020.
Podmínky vyhlášení:VZMR.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:51Konaném dne:21.04.2021

zavřít okno