Základní informace o projektu

Ident. číslo:765
Název:Revitalizace vodoteče napájené vodami z výsypkových ploch nad obcí Citice
Žadatel:Citice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Předpoklad PD v roce 2023.
Popis:Cílem projektu je revitalizace bezejmené vodoteče odvodňující výsypkové plochy nad obcí Citice. Z výsypky je voda svedena mezi zástavbu rodinných domů na pozemky v soukromém vlastnictví a po provedení pod silnicí III/21217 a III/21218 vytéká otevřeným korytem strmým svahem až k dlouhému propustku (zatrubnění) pod valem bývalé důlní vlečky na pozemku p. č. 386 k. ú Citice a železniční tratí a následně ústí do řeky Ohře. Projekt řeší odstranění splachů z výsypkových ploch a zlepšení stavu vodního krajinného prvku a jeho okolí v území dotčeném těžbou hnědého uhlí. Projekt má za cíl zkapacitnění průtoku prostřednictvím revitalizace vodního toku přírodě blízkým způsobem (tam kde to je možné), a tím také zvýšení hodnoty řešeného území, podporu přirozených procesů vodního toku s pozitivním dopadem na zvýšení biodiverzity, ekologické stability i krajinářské hodnoty dotčeného území. Realizací projektu dojde i ke zlepšení životního prostředí v sídle postiženém těžbou hnědého uhlí a ke výšení kvality života obyvatel obce. Akce je v souladu s platným územním plánem obce.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Dotčené pozemky jsou převážně ve vlastnictví obce nebo ČR - Správy železnic, státní organizace .
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:3 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno