Základní informace o projektu

Ident. číslo:736
Název:Revitalizace Antonínských mostů
Žadatel:Sokolov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 8/2017.
Popis:Stávající mostní konstrukce byla určena pro převedení důlní dráhy. Po skončení důlní činnosti byla dráha zrušena. Konstrukce je ve špatném technickém stavu, který se především kvůli zatékání do NK průběžně zhoršuje. Od utišení důlní činnosti v oblasti a vyloučení důlní drážní dopravy bude, dle záměrů investora akce, most sloužit pro pěší frekvenci a cyklisty. Projekt řeší opravu výše uvedeného současného stavu částečným odbouráním částí stáv. NK a zhlaví pilířů. Navrhuje se provedením nového izolačního souvrství spolu s novou vozovkou. Niveleta mostu bude více méně zachována, projektant pouze mírně vylepšil odtokové poměry srážkových vod z mostu. Stávající spodní stavba bude zachována.
Správní povolení:Stavební povolení z 21.9.2016 (platnost prodloužena).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Sokolov, ČR (Povodí Ohře) a Sokolovské uhelné.
Skladba stavebních objektů:SO 202 - Most přes Ohři
Náklady bez DPH:23 374 929 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2017.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:50Konaném dne:03.12.2020

zavřít okno