Základní informace o projektu

Ident. číslo:732
Název:Odkanalizování osad a rekreační plochy (Na Rovince)
Žadatel:Habartov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2020.
Popis:Stavba kanalizační a vodovodní sítě v místní části „Na Rovince“, která je součástí města Habartova. Jedná se o stavbu stoky tlakové kanalizace s následným ukončením ve stávající čerpací stanici a vodovodní řad v souběhu, včetně vysazení odboček pro domovní přípojky. Účelem stavby je rozšíření vodovodní a kanalizační sítě, aby bylo zajištěno zásobování pitnou vodou a odkanalizování objektů, které v současné době nejsou připojeny na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Celková délka kanalizace je 2 050 m, připojeno bude 41 rodinných domů. Celková délka vodovodu je 912 m.
Správní povolení:Stavební povolení z 17.12.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Většinovým vlastníkem pozemků je město Habartov, část trasy kanalizačního řadu bude uložena do silničního pozemku - uzavřena smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby .
Skladba stavebních objektů:SO 01 Kanalizace, SO 01.1 Splašková tlaková kanalizace – stoky, SO 01.2 Splašková tlaková kanalizace – odbočky, SO 02 Vodovod, SO 02.1 Vodovod – řady, SO 02.2 Vodovod – odbočky
Náklady bez DPH:10 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno