Základní informace o projektu

Ident. číslo:730
Název:Plochy pro rozvoj Habartova - Sluneční čtvrť
Žadatel:Habartov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 7/2019.
Popis:Stavba je navržena jako příprava pro zasíťování pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů v celkovém počtu 21 RD. Nově navržené inženýrské sítě zabezpečují energie, zásobování vodou, plynem, odvodnění dešťových vod z komunikací a střech objektů, odvod splaškových vod z objektů do stávající kanalizace města Habartov. Nově navržené veřejné osvětlení zabezpečuje osvětlení komunikací na normové hodnoty pro zabezpečení osvětlenosti z hlediska bezpečnosti dopravního provozu a pohybu chodců v obci.
Správní povolení:Vodoprávní povolení z 9.12.2020. Stavební povolení z 13.1.2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v převážné části ve vlastnictví města Habartova, některé pozemky ve vlastnictví Karlovarského kraje (KSÚSKK) a ČR (Povodí Ohře).
Skladba stavebních objektů:SO.01. Komunikace včetně sjezdů na pozemky, SO.02. Kanalizace splašková+ ČS, SO.03. Kanalizace splašková - výtlak, SO.04. Kanalizace dešťová, SO.05. Zatrubnění odvodnění, SO.06. Vodovod, SO.07. Přípojky vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, SO.08. Plynovod + přeložka STL, SO.09. Plynovod - hlavní řad + přípojky, SO.10. Veřejné osvětlení, SO.11. Telekomunikační rozvody, SO.12. Příprava území
Náklady bez DPH:44 314 101 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:50Konaném dne:03.12.2020

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0470Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:05.08.2021Termín plnění:30.06.2023
Název smlouvy:Plochy pro rozvoj Habartova - Sluneční čtvrť
Aktuální cena (vč. DPH):43 210 515 KčZhotovitel:Silnice Topolany a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0436Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:08.11.2021Termín plnění:30.07.2023
Název smlouvy:Supervize Plochy pro rozvoj Habartova - Sluneční čtvrť
Aktuální cena (vč. DPH):430 107 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno