Základní informace o projektu

Ident. číslo:689
Název:Revitalizace území po důlní činnosti Újezdeček-výstavba 77 RD vč. infrastruktury I. etapa
Žadatel:Újezdeček

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 3/2017.
Popis:Předmětem předkládaného projektu jerevitalizace území poznamenaného důlní činností, která zahrnuje vybudování přístupových komunikací, páteřních inženýrských sítí a sportovně rekreačního areálu včetně doprovodné zeleně pro zajištění přístupu pro výstavbu 77 rodinných domů v souladu s regulačním plánem obce. Komunikace jsou navrženy v kategorii místních komunikací III. třídy. Komunikace jsou odvodněny pomocí silničních vpustí zaústěných do kanalizace, která bude uložena přímo pod komunikací a zaústěna do řadu za ul. Košťanskou, který odvádí dešťové a podzemní vody do stávající vodoteče. Do tohoto řadu budou zaústěny také drény odvádějící spodní vody ze stavebního pozemku. Součástí stavby je také vybudování páteřních řadů splaškové kanalizace, pitného vodovodu, středotlakého plynovodu, VO a telefonu.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 30.6.2010, stavební povolení propadlo, řeší se přeložka VTP a následně budou související smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o věcném břemi, poté bude požádáno o nové stavbní povolení, předpoklad do 6/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 101 hrubé terénní úpravy, SO 102 podzemní voda (drenáže), SO 201 komunikace a chodníky, SO 202 sportovní areál, SO 203 parkové úpravy a doprovodná zeleň, SO 301 kanalizace splašková, SO 302 kanalizace dešťová, SO 303 pitný vodovod, SO 304 retenční nádrž, SO 401 STL plynovod, SO 401a přeložka STL plynovodu, SO 501 rozvod VO, SO 502 slaboproudé rozvody, SO 601 přeložky plynárenských zařízení (VTP).
Náklady bez DPH:121 819 114 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2017.
Podmínky vyhlášení:Získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0053Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:24.01.2008Termín plnění:22.03.2017
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Obec Újezdeček - Revitalizace území výstavba 77 RD"
Aktuální cena (vč. DPH):2 219 800 KčZhotovitel:B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

zavřít okno