Základní informace o projektu

Ident. číslo:425
Název:Revitalizace propojení bočního přelivu VD Újezd a nové retence ČS A1
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 11/2014.
Popis:Stavba je podmíněna revitalizací (odtrubněním) Bíliny v Ervěnickém koridoru (projekt ID 432). Stavba řeší gravitační odvodnění bezodtoké části území, které vzniklo následkem důlní činnosti. Stávající čerpací stanice A1 bude nahrazena gravitačním betonovým potrubím DN 1000 vedeným pod tělesem Ervěnického koridoru a vyústěním do připravovaného revitalizovaného koryta řeky Bílina v Ervěnickém koridoru. Gravitační odvodnění bude zajištěno zatopením bezodtokého území na kótu 261 m n.m. a vybudováním podchodu pod tělesem Ervěnického koridoru pomocí mikrotuneláže.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR - právo hopodařit pro SPÚ, LČR, PKÚ, SŽ, ÚZSVM, Povodí Ohře, a fyzické osoby Vladimír Stránský - Strupčice.
Skladba stavebních objektů:SO 1 Příprava území, SO 2 Terénní úpravy, SO 3 Odvodnění území, SO 4 Mikrotuneláž pod Ervěnickým koridorem, SO 5 Přeložka linky 35 kV, SO 6 Obnova polní a lesní cesty, SO 7 Konečné úpravy a ozelenění.
Náklady bez DPH:48 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno