Základní informace o projektu

Ident. číslo:424
Název:Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 6/2014.
Popis:Ervěnický koridor byl vybudován báňským způsobem v letech 1978 - 1982 na vnitřní výsypce dolů o maximální výšce 140 m. Kromě přeložky silnice, železnice a dalších inženýrských sítí mezi městy Most a Chomutov byla po Ervěnickém koridoru převedena i řeka Bílina. Tok Bíliny byl převeden pomocí čtyř ocelových potrubí průměru DN 1200 mm délky 3,11 km uložených nad terénem. Cílem je po ukončené konsolidaci výsypky odtrubnění řeky do otevřeného koryta.
Správní povolení:K záměru byla vydána příslušná povolení, není známo, zda nadále platí.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Povodí Ohře (stavebník), PKÚ, ÚPZSVVM, Ústecký kraj, Severní energetické, ŘSD, ČEZ a dvě soukromé osoby - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:IO 01 – Revitalizace koryta Bíliny ř.km 0,000-3,154 a 3,245-3,394, IO 03 – Úprava vtokového objektu do zatrubnění - stavební část a rybí přechod, IO 04 – Úprava vtokového objektu do zatrubnění - strojní část, IO 05 – Úprava vtokového objektu do zatrubnění - elektro část, IO 06 – Úprava přemostění vtokového objektu, IO 07 – Doprovodná vegetační opatření, IO 08 – Komunikace, IO 09 – Přeložka potrubních přivaděčů MVE – 2x DN 1200 mm, IO 10 – Revitalizace Bíliny - cyklotrasa, PS 01 – Úprava vtokového objektu do zatrubnění – elektro část
Náklady bez DPH:130 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem (dle rozpočtu bez IO 09).
Podmínky vyhlášení:Aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení veřejné zakázky.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno