Základní informace o projektu

Ident. číslo:354
Název:Příprava území pro výstavbu RD - Staré Sedlo - Pod lesem
Žadatel:Staré Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 3/2020.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro výstavbu 48 rodinných domů - technická a dopravní infrastruktura. Záměr zahrnuje dvě dílčí obytné lokality. Lokalita Sadová je na stávající komunikaci připojena pomocí nově vybudované místní komunikace šířky 5,5 m vybavené jednostranným chodníkem šířky 2,0 m s krytem ze zámkové dlažby. Rodinné domy budou na tuto komunikaci připojeny pomocí chodníkových přejezdů doplněných o prvky pro pohyb osob s hendikepem. Na konci komunikace je kruhové obratiště. Lokalita Šachetní je na stávající komunikaci připojena pomocí chodníkového přejezdu v blízkosti stávající křižovatky. Vjezd do obytné zóny bude tvořit hranu křižovatky. Stávající komunikace bude upravena a rozšířena. Vlastní komunikace bude mít šířku 4,25 m. Komunikace bude vybavena dešťovou kanalizací a veřejným osvětlením (včetně nových připojení). Komunikace jsou navrženy s asfaltovým nebo dlážděným krytem. Splašková kanalizační síť bude provedena ze 7 gravitačních stok s označením A, B, C, D, E, a F. Dešťová kanalizační síť bude provedena ze 7 gravitačních stok s označením A, B, C, D, D1, E, a F. Navržená síť pitného vodovodu bude provedena ze 6 řadů s označením A, B, C, D, E, a F. Navržená síť plynovodu bude provedena z 8 řadů s označením A, B, C, D, E, F, G a H.
Správní povolení:Územní rozhodnutí z 16.9.2020, stavební povolení se předpokládá do konce ledna 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Objekt 000 – Příprava území, Objekt 100 – Objekty pozemních komunikací, Objekt 400 – Veřejné osvětlení, Objekt 501 – Kanalizace, Objekt 502 – Vodovod, Objekt 503 – Plynovod.
Náklady bez DPH:60 376 598 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:Získání stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

zavřít okno