Základní informace o projektu

Ident. číslo:318
Název:Revitalizace Dolnorychnovského potoka
Žadatel:Dolní Rychnov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 9/2015.
Popis:Cílem projektu je revitalizace dalších částí Dolnorychnovského potoka. Projekt řeší zlepšení životního prostředí a důležitého vodního krajinného prvku v území dotčeném těžbou hnědého uhlí. Do předmědného vodního toku jsou svedeny vody z navazující výsypkové plochy Silvestr, kterými je přímo ovlivňován vodní režim toku. Projekt má za cíl zkapacitnění průtoku prostřednictvím revitalizace vodního toku přírodě blízkým způsobem (tam kde to bylo možné), a tím výrazné zvýšení hodnoty řešeného území, podpru přirozených procesů vodního toku s pozitivním dopadem na zvýšení biodiverzity, ekologické stability i krajinářské hodnoty dotčeného území. Tím dojde i ke zlepšení životního prostředí v sídle postiženém těžbou hnědého uhlí a ke výšení kvality života obyvatel obce. Koryto Dolnorychnovského potoka prochází přímo zastavěnou částí obce podél jedné z hlavních příjezdových komunikací v obcí a je tedy obyvateli i návštěvníky obce intenzivně vnímán. Část potoka vede jednou z důležitých rekreačních ploch v zastavěném území obce Dolní Rychnov.
Správní povolení:Stavební povolení z 23.9.2013 (v platnosti, jelikož dílčí úseky SO 01 a 03 již byly realizovány).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Dotčené pozemky jsou převážně ve vlastnictví obce, v případě dílčích částí pozemků, které nejsou ve vlastnictví žadatele obec jedná o jejich odkupu, převodu či jiné formě získání pozemků do svého vlastnictví.
Skladba stavebních objektů:SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 - předmětem předkládaného záměru jsou stavební objekty SO 02 a SO 04 (úsek SO 01 a 03 již byl realizován).
Náklady bez DPH:5 300 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem dle původního rozpočtu.
Podmínky vyhlášení:VZMR, aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno