Základní informace o projektu

Ident. číslo:261
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Malé Březno 4 RD
Žadatel:Malé Březno

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 1/2020.
Popis:Předmětem projektu je příprava území pro výstavbu 4 rodinných domů v obci Malé Březno. Bude vybudována nové komunikace včetně jejího odvodnění a provedeny nové rozvody veřejného osvětlení. Komunikace bude umístěna v lokalitě „nad kostelem“, s napojením na stávající místní komunikaci v obci. Komunikace je navržena v délce 66,30 m a šířce 6,00 m. Komunikace je navržena v celkové tl. konstrukce 410 mm s asfaltobetonovým krytem. V rámci stavby bude provedena úprava stávajících přístupových chodníků. Dešťové vody z komunikace budou svedeny do uliční vpusti, která bude osazena na pravé straně komunikace ve směru staničení. Dešťové vody budou dále odvedeny do stávající dešťové kanalizace (celková délka 31,8 m). K pozemkům budopu přivedeny inženýrské sítě - plyn (124 m), vodovod (109 m), spalšková kanalizace (88 m).
Správní povolení:Stavební povolení z 22.6.2020, vodoprávní povolení z 27.11.2020 a územní rozhodnutí z 15.7.2020 (plynovod).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 vodovod, SO 02 splašková kanalizace, SO 03 přípojky vodovodu a splaškové kanalizace, SO.100 komunikace a zpevněné plochy, SO.300 odvodnění, SO. 400 veřejné osvětlení, a dále STL plynovod.
Náklady bez DPH:3 079 574 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:VZMR, případně aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:51Konaném dne:21.04.2021

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0474Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.11.2021Termín plnění:17.08.2022
Název smlouvy:Individuální výstavba Malé Březno
Aktuální cena (vč. DPH):3 349 503 KčZhotovitel:HERKUL a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0439Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:23.11.2021Termín plnění:17.09.2022
Název smlouvy:Supervize Individuální výstavba Malé Březno
Aktuální cena (vč. DPH):111 030 KčZhotovitel:Real & Projekt Most s.r.o.

zavřít okno