Základní informace o projektu

Ident. číslo:248
Název:Revitalizace Ledvického potoka
Žadatel:Ledvice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 9/2020.
Popis:Zbytkové koryto Ledvického potoka, jehož původní tok byl přerušen těžební činností se nachází severně od města Ledvice. Dále se vlévá do potoka Bouřlivce a s ním následně do řeky Bíliny. Jeho celková délka činí 1612,12 m. Poslední úsek v délce 197,12 m z nádrže N1 SZ od Ledvic je zatrubněn. Stavba řeší revitalizaci Ledvického potoka od jeho zaústění do Bouřlivce až po nádrž N1. Stávající koryto bude vyčištěno od sedimentů a naplavenin a bude ve dvou vhodných místech rozšířeno o tůně. Poslední zatrubněný úsek do nádrže N1 bude otevřen. Otevření koryta vyvolává potřebu přeložky kabelového vedení a výtlačného potrubí (sítě ve vlastnictví ČEZ ELE) a přeložky krátkých úseků dvou obslužných komunikací. Řešení respektuje předpokládanou trasu plánované silnice Duchcov – Ledvice, která je v současné době projednávána v územním plánu města Ledvice.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad SP v roce 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Ledvice, obce Zabrušany, městyse Hostomice, Lesů ČR, Povodí Ohře, PKÚ, SŽDC, Státního statku Jeneč, Severočeských dolů, ČEZu a několika fyzických osob. Vypořádání vlastnických vztahů zatím není řešeno.
Skladba stavebních objektů:IO 01 příprava území, IO 02 revitalizace koryta a stavba obnovované části, IO 03 přeložky inženýrských sítí, IO 04 přeložky komunikací, IO 05 vegetační úpravy
Náklady bez DPH:22 219 008 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno