Základní informace o projektu

Ident. číslo:750Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:ČSA - plocha Albrechtice
Popis projektu:Jedná se terénní úpravy a biologickou rekultivaci.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:5 770 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 9/2009.
Popis:Celková výměra zájmového území činí 14,30 ha. V rámci báňských provozních úprav byl povrch předpolí v minulosti vytvarován, a tak technická část rekultivace území bude spočívat pouze v místně omezeném hrnutí svahů, které svým sklonem mohou vykazovat prvky nestability. Celoplošné terénní úpravy budou prováděny pouze v ploše určené k zatravnění a skupinové výsadbě. Na takto připravených plochách bude zahájena biologická část rekultivace. Bude realizována základní výsadbou vhodných dřevin s následnou pěstební péčí. Zpřístupnění bude umožněno po vybudovaných hospodárnicích, které protínají celou předmětnou plochu a které jsou napojeny na cestní síť v navazujícím území.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 15.3.2010, NPM 20.4.2010, prodlouženo do 20.4.2014 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Severní energetické a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:SO 1 – Terénní úpravy SO 2 – Biologická rekultivace
Rozpočtové náklady bez DPH:29 271 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů ze SPSaR 2016.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací, rozpočtu a zajištění územního rozhodnutí.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:47Konaném dne:27.11.2017

zavřít okno