Základní informace o projektu

Ident. číslo:749Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:OM IX. Etapa
Popis projektu:Jedná se terénní úpravy a biologickou rekultivaci.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:184 580 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 9/2009.
Popis:Technická část rekultivace území bude spočívat pouze v místně omezeném hrnutí svahů, které svým sklonem mohou vykazovat prvky nestability. Celoplošné terénní úpravy prováděny nebudou. Na takto připravených plochách bude zahájena biologická část rekultivace. Bude realizována základní výsadbou vhodných dřevin s následnou pěstební péčí. Celková výměra zájmového území OM IX. etapy činí 177,98 ha, z toho plocha o výměře 173,87 ha je navrhována k ostatní rekultivaci – sukcese (travnaté porosty, mimolesní zeleň), na ploše o výměře 2,40 ha jsou ponechány stávající vodní plochy a plochu o výměře 1,71 ha tvoří hospodárnice.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 5.3.2010, NPM 20.4.2010, prodlouženo do 20.4.2014 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Severní energetické a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:SO 1 – Terénní úpravy SO 2 – Biologická rekultivace
Rozpočtové náklady bez DPH:223 469 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů ze SPSaR 2016.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací, rozpočtu a zajištění územního rozhodnutí.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:47Konaném dne:27.11.2017

zavřít okno