Základní informace o projektu

Ident. číslo:727Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace území Sokolov, Svatava - III.etapa
Popis projektu:
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:222 030 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 4/2013.
Popis:Stavba řeší západní obchvat města Sokolova a obce Svatava. Skládá se ze dvou přeložek silnic II. třídy, které jsou doprovázeny vyvolanými přeložkami dalších komunikací a sítí technické infrastruktury. Stavba řeší přeložku silnice II/210, která je v současné době vedena centrální částí města Sokolova, trasa nové přeložky je vedena po západním okraji města od křižovatky Chebská po křižovatku Kraslická. Na ní navazuje přeložka silnice II/181, která je vedena v trase stávající železniční trati Sokolovské uhelné a.s. a navazuje na již realizovaný obchvat Sokolov – Královské Poříčí. Délka přeložky II/210 je 1,7 km, délka přeložky II/181 je 1,73 km.
Správní povolení:Stavební povolení (SO 101 a 202) ze dne 18.7.2013, NPM 23.8.2013; stavební povolení (SO 462 až 467) ze dne 11.9.2013, NPM 3.10.2013; souhlas s odstraněním stavby (SO 002) ze dne 27.9.2013 a územní rohodnutí ze dne 5.1.2009 včetně změny rozhodnutím ze dne 16.10.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Sokolov, SUAS, Sokolovská elektro, ČD, POH, SŽDC - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:SO 001 Příprava území / SO 002 Demolice domu na par.č.625 SO 101B Přeložka silnice II/210 (III. etapa) / SO 131 Dopravní značení SO 202 Most přes III/21029, žel. trať a Svatavu SO 312 Přeložka vodovod. přípojky v km 1,196 SO 422B VO okružní křižovatky km
Rozpočtové náklady bez DPH:183 496 294 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:43Konaném dne:17.12.2013

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0117Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:02.03.2015Termín plnění:02.04.2015
Název smlouvy:Zpracování projektu supervize na akci Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)
Aktuální cena (vč. DPH):45 980 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0390Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.05.2015Termín plnění:31.05.2020
Název smlouvy:'Revitalizace území - II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)'
Aktuální cena (vč. DPH):175 141 620 KčZhotovitel:COLAS CZ a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0348Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:13.10.2015Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území - II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)
Aktuální cena (vč. DPH):1 545 122 KčZhotovitel:ENIMA PRO a.s.

zavřít okno