Základní informace o projektu

Ident. číslo:720Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Radovesické výsypky XIII. etapa – II. etapa
Popis projektu:Náplní akce je biologická rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky Radovesice. Účelem biologické rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého ulí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Projekt řeší odvodnění, cestní síť a biologickou rekultivaci po provedených terénních úpravách.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:20 500 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 4/2013.
Popis:V zájmovém území proběhla technická rekultivace v rozsahu hrubých terénních úprav v letech 2010 a 2011. Předmětem navazujícího projektu je realizace odvodnění, komunikace a biologická rekultivace. Celková plocha rekultivace Radovesice XIII činí 98,77 ha, z toho je 17,68 ha součástí I.etapy a 81,09 ha je součástí II.etapy. V rámci II.etapy bude realizována lesnická rekultivace na ploše 31,53 ha, vodní rekultivace na ploše 2,64 ha a ostatní rekultivace na ploše 46,92 ha.
Správní povolení:Rekultivace bude realizována v rámci rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání na lomu Bílina v období let 2010 – 2030 vydané Obvodním báňským úřadem v Mostě dne 8.11.2010 pod zn.. 3426/10/II.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s.
Skladba stavebních objektů:I.etapa IO 1 – Odvodnění IO 2 – Cestní síť IO 3 – Biologie I. etapa II.etapa IO 4 – Biologie II. etapa
Rozpočtové náklady bez DPH:20 596 646 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ. Předmětem realizace je pouze biologická rekultivace, a to na dílčí části plochy (tzv. II. etapa). Realizace odvodnění, komunikací a biologie I. etapy bude hrazen

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:42Konaném dne:23.05.2013

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0432Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:08.08.2018Termín plnění:03.02.2023
Název smlouvy:Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa - biologická rekultivace
Aktuální cena (vč. DPH):12 852 653 KčZhotovitel:S u b t e r r a a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0100Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:14.01.2019Termín plnění:03.03.2023
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):171 457 KčZhotovitel:Real & Projekt Most s.r.o.

zavřít okno