Základní informace o projektu

Ident. číslo:694Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Individuální výstavba Lom-jih
Popis projektu:
Žadatel:LomPředpokládané náklady:5 426 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 6/2009.
Popis:Účelem stavby je vybudování potřebné infrastruktury pro území určené pro individuální výstavbu 13 rodinných domů. Infrastruktura bude vybudována v rozsahu: rozvody NN, rozšíření distribuční sítě obce středotlakého plynovodu pro zásobení zemním plynem, nový vodovodní řád DN 90 mm, nová splašková kanalizace je řešena jako oddílná samotížná s rozdělením do 2 stok o dimenzi DN 300, nová děšťová kanalizace je oddílná od splaškové, řešená jako gravitační ve dvou stokách o dimenzi DN 250 event. DN 300, tři nové komunikace pro přehlednost rozděleny na větev A, větev B a větev C.
Správní povolení:Žádná, územní řízení bylo dne 4.4.2011 zastaveno z důvodu nedořešných vlastnických vztahů, které jsou nyní již dořešeny.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Lom (stavebník) a SŽDC - možnost realizace řešena smlouvou.
Skladba stavebních objektů:SO 01 – HTÚ SO 02 – Komunikace SO 03 – Rozvody VN a NN SO 04 – Veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody SO 05 – Plynovod SO 06 – Vodovod SO 07 – Splašková kanalizace SO 08 – Dešťová kanalizace
Rozpočtové náklady bez DPH:12 465 460 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů z DÚŘ.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0019Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:31.03.2007
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Lom jih'
Aktuální cena (vč. DPH):405 350 KčZhotovitel:SCES-Group spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0049Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:31.03.2008Termín plnění:30.09.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Lom Jih' opakované zadání
Aktuální cena (vč. DPH):2 272 900 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

zavřít okno