Základní informace o projektu

Ident. číslo:689Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace území po důlní činnosti Újezdeček-výstavba 77 RD vč. infrastruktury I. Etapa
Popis projektu:
Žadatel:ÚjezdečekPředpokládané náklady:57 676 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 8/2013.
Popis:Předmětem předkládaného projektu je revitalizace území poznamenaného důlní činností, která zahrnuje vybudování přístupových komunikací, páteřních inženýrských sítí a sportovně rekreačního areálu včetně doprovodné zeleně pro zajištění přístupu pro výstavbu 77 rodinných domů v souladu s regulačním plánem obce. Komunikace jsou navrženy v kategorii místních komunikací III.třídy. Komunikace jsou odvodněny pomocí silničních vpustí zaústěných do kanalizace, která bude uložena přímo pod komunikací a zaústěna do řadu za ul.Košťanskou, který odvádí dešťové a podzemní vody do stávající vodoteče. Do tohoto řadu budou zaústěny také drény odvádějící spodní vody ze stavebního pozemku. Součástí stavby je také vybudování páteřních řadů splaškové kanalizace, pitného vodovodu, středotlakého plynovodu, VO a telefonu.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 30.6.2010, NPM 11.8.2010, v současné době probíhá změna územního rozhodnutí z důvodu změny požadavků ČEZ Distribuce.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce. Napojení na stávající infrastrukturu jde po pozemcích ošetřených smluvními vztahy.
Skladba stavebních objektů:SO 101 – Hrubé terénní úpravy SO 102 – Podzemní voda (drenáže) SO 201 – Komunikace a chodníky SO 202 – Sportovní areál SO 203 – Parkové úpravy a doprovodná zeleň SO 301 – Kanalizace splašková / SO 302 – Kanalizace dešťová SO 303 – Pitný vodovod SO 304 – R
Rozpočtové náklady bez DPH:72 085 219 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o propočet nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0053Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:24.01.2008Termín plnění:22.03.2017
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Obec Újezdeček - Revitalizace území výstavba 77 RD'
Aktuální cena (vč. DPH):2 219 800 KčZhotovitel:B-PROJEKTY Teplice s. r. o.

zavřít okno