Základní informace o projektu

Ident. číslo:688Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Western park – příjezdová komunikace 1. etapa
Popis projektu:Předmětem projektu je rekonstrukce příjezdové komunikace k Western parku, který má vzniknout v JV části rekultivované Kopistské výsypky. Úpravy spočívají v odfrézování poškozeného živičného krytu a v položení nové živičné vrstvy v délce cca 1 933 m. Dále bude provedena sanace krajnice, obnova svodidel, oprava a vyčištění stávajících příkopů.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:30 430 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Realizační dokumentace stavby z 7/2010.
Popis:Komunikace se nachází při jižním okraji Kopistké výsypky. Stavební objekt řeší obnovu obrusných vrstev, úpravu krajnic, odvodnění, oboustranné prohloubení a reprofilaci silničních příkopů, provede se úprava sjezdů, nové osazení směrových sloupků a svodidel, nové vodorovné dopravní značení a revize případně výměna svislého dopravního značení. Dále bude provedena sanace sesutí svahu silničního tělesa v délce 100 m. Stabilita náspu komunikace bude zajištěna přibetonováním železobetonového pasu kotveného mikropilotami do únosného podloží. V návaznosti na tvorbu a opravu opěrných a stabilizujících prvků bude provedena oprava, obnova či výměna ocelových svodidel.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 9.6.2010, NPM 30.6.2010 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemích města Most (stavebník).
Skladba stavebních objektů:SO 101 – Rekonstrukce komunikace SO 201 - Sanace sesuvu krajnice komunikace
Rozpočtové náklady bez DPH:25 357 560 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2010. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a obnovení správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:40Konaném dne:21.12.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0039Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:07.02.2007Termín plnění:15.06.2007
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Western park - příjezdová komunikace 1.etapa'
Aktuální cena (vč. DPH):1 419 060 KčZhotovitel:ARTECH

zavřít okno