Základní informace o projektu

Ident. číslo:616Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Obnovení komunikačního spojení část A Štěpánov - Kostomlaty a část B Razice - Kostomlaty
Popis projektu:Stavba řeší obnovu komunikačního propojení silnice III/25815 v prostoru obce Štěpánov s obnovovanou komunikací z Bíliny do obce Kostomlaty. Komunikace je vedena prostorem Radovesické výsypky a její parametry odpovídají kategorii silnice III. třídy v pahorkovitém území.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:146 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2012.
Popis:Stavba v části A řeší obnovu komunikace propojující stávající silnici III/25815 v místě vzdáleném cca 1,0 km od obce Štěpánov s nově navrhovanou komunikací Bílina – Kostomlaty. Navržená komunikace je vedena v celé trase prostorem Radovesické výsypky. Její celková délka je 2 890,565 m. Stavba v části B řeší obnovu komunikačního propojení z Razic do obce Kostomlaty. Její začátek je situován na silnici III/2577 za obcí Razice ve směru na Kučlín resp. Bílinu, dále je vedena po tělese výsypky až do místa napojení na silnici III. třídy z Bíliny do Kostomlat. Celková délka navržené silnice je 3 502,120 m. Parametry obou částí odpovídají kategorii silnice III. třídy S 7,5/50.
Správní povolení:Stavební povolení (část A) ze dne 21.9.2010, prodlouženo do 7.11.2014; stavební povolení (část B) ze dne 14.9.2010, prodlouženo do 7.11.2014.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s.
Skladba stavebních objektů:Obnova komunikace Štěpánov - Kostomlaty Obnova komunikace Razice - Kostomlaty Prodloužení propustu v km 1,13074 Propustek v km 1,144482
Rozpočtové náklady bez DPH:125 000 365 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.4.2005

zavřít okno