Základní informace o projektu

Ident. číslo:602Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Revitalizace území Královské Poříčí, Sokolov, Svatava - I.etapa (Silniční obchvat II/181 Sokolov - Královské Poříčí)
Popis projektu:Celé území mezi obcemi Královské Poříčí, Sokolov, Svatava je bezprostředně dotčeno dolovou činností. V současné době je uvedené území na severní straně přímo ohraničeno lomem Jiří a Družba. V rámci zpracovávání územních a rozvojových plánů uvedených obcí bylo pro další koncepční řešení daného území a pro jeho další rozvoj navrženo jako náhrada za původní komunikační propojení, které bylo pro období těžby nahrazeno účelovou komunikací využívanou výhradně dolovou činností, vybudování nového kapacitního komunikačního propojení, které by umožnilo další revitalizaci tohoto území. Nová komunikace, která by měla být vybudována jako I. etapa celkových revitalizačních opatření a bude zabezpečovat dostupnost, obslužnost a vhodné logistické vazby na dané území. V rámci I. etapy revitalizace území se zajistí dostupnost, obslužnost a vhodné logistické vazby na území východně od silnice II/210. Jedná se o novostavbu pozemní komunikace, která odvádí provoz ze stávající silnice II/181 v úseku Sokolov – Nové Sedlo mimo zastavěné území obce Královské Poříčí a Sokolov. Hlavními důvody pro výstavbu obchvatu je zvýšení kapacity komunikace, bezpečnosti silničního provozu a odvedení dopravy mimo obce. Přeložka umožní příjezd dopravy ze severní části Sokolova na silnici I/6 bez nutnosti průjezdu centrem města. Stavba je vedena po nevyužívaných plochách v blízkosti těžebního prostoru, částečně v souběhu s tělesem železniční vlečky. Na začátku se napojuje již na realizovaný úsek silnice II/181, na konci úseku trasa kopíruje stávající panelovou účelovou komunikaci.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:117 727 278 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0084Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.08.2006Termín plnění:31.01.2008
Název smlouvy:Supervize Revitalizace území Královské Poříčí Sokolov Svatava - I.etapa (Silniční obchvat II/181 Sokolov - Královské Poříčí)
Aktuální cena (vč. DPH):2 223 515 KčZhotovitel:BOHEMIAPLAN s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0114Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:01.11.2006Termín plnění:31.12.2007
Název smlouvy:Revitalizace území Královské Poříčí Sokolov Svatava - I.etapa (Silniční obchvat II/181 Sokolov - Královské Poříčí)
Aktuální cena (vč. DPH):140 095 461 KčZhotovitel:GEOSAN GROUP a.s.

zavřít okno