Základní informace o projektu

Ident. číslo:591Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekonstrukce a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka
Popis projektu:Projekt vychází ze studie „Sanace potoků“, kterou nechal vypracovat svazek obcí „Mikroregion Sokolov – východ“. Při těžbě je voda z dolů čerpána a odváděna do místních potoků a vodotečí. Dále jsou to výsypky, u kterých není nebo teprve probíhá rekultivace. Z těchto dolů a výsypek srážková voda odnáší jemné částice, které se usazují na dně potoků a vodotečí. To má vliv zejména na čistotu vodních toků, které byly a jsou ovlivněny hospodářsko průmyslovým rozvojem, který měl negativní dopady na životní prostředí i v potocích a řekách. Stávající vodoteč při jihozápadní části Loketské výsypky je zasažena zvýšenými splachy z této části výsypky. V současné době se již výrazně projevuje vliv biologické rekultivace na plochách výsypky. Proto je možné přikročit k revitalizaci dolní části vodoteče v délce 1290 m. Revitalizace spočívá ve vyčištění koryta, částečném doplnění opevnění koryta štěrkovým pohozem, vytvoření nových stupňů ve dně koryta pomocí kamenných záhozů. Další částí revitalizace je úprava břehových porostů jak prořezávkami, tak též dosadbami. Součástí revitalizace toku je též úprava a sanace malých vodních nádrží na dolním toku vodoteče. Čela propustků, vpustí a výpustu budou z kamenného zdiva, stupně na toku budou řešeny formou kamenných, nebo balvanitých skluzů.
Žadatel:Nové SedloPředpokládané náklady:19 991 247 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0088Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:24.07.2007Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Supervize Rekonstrukce a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka
Aktuální cena (vč. DPH):483 021 KčZhotovitel:ECOCONSULT PONS spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0118Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:31.10.2007Termín plnění:30.06.2008
Název smlouvy:Rekonstrukce a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka
Aktuální cena (vč. DPH):23 789 584 KčZhotovitel:ZKZ Chomutov s.r.o.

zavřít okno