Základní informace o projektu

Ident. číslo:532Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Radovesické výsypky IX - odvodnění, cestní síť a biologická rekultivace
Popis projektu:Náplní akce je biologická rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky Radovesice. Účelem biologické rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého ulí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 83,54 ha. Projekt řeší odvodnění, cestní síť a biologickou rekultivaci po provedených terénních úpravách.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:50 282 400 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 9/2013.
Popis:Celková plocha rekultivace Radovesice IX činí 96,52 ha. Po terénních úpravách byla provedena úprava půdního profilu povážkou slínovcem, plochy budoucí lesnické rekultivace byly vyhnojeny rekultivačním kompostem, na zemědělskou rekultivaci byla rozprostřena ornice v mocnosti 0,5 m. Na plochy slínů s komposty byla vyseta jetelotravní směs, na plochách s ornicí byl proveden sběr kamene a následně vyseta plodina na zelené hnojení a poté vojtěška. Jsou navrženy odvodňovací příkopy a průlehy, které odvádějí povrchové vody do stávajících vodních nádrží Kostomlaty I a Kostomlaty II. Odtud jsou zatrubněním odvedeny do Štrbického potoka. Dále zpevněné hospodárnice a v rámci biologie příprava území před započetím biologických prací, biologická rekultivace plochy a tříletá pěstební péče o založené plochy.
Správní povolení:Rekultivace bude realizována v rámci rozhodnutí o povolení hornické činnosti na lomu Bílina podle dokumentace Plánu otvírky, přípravy a dobývání na lomu Bílina v období let 2010 – 2030 vydané Obvodním báňským úřadem v Mostě dne 8.11.2010 pod zn.. 3426/10/II.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s.
Skladba stavebních objektů:IO 1 – Odvodnění IO 2 – Komunikace a biologie
Rozpočtové náklady bez DPH:7 195 484 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2013. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Projekt je připraven dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu na CÚ roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno